ITEM METADATA RECORD
Title: Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing? Onderzoek en beleid 1998-2008
Editors: Daems, Tom
De Decker, Stef
Robert, Luc
Verbruggen, Frank
Issue Date: 2009
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Series Title: Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging vol:33
Abstract: Big Brother is watching you. Elektronisch toezicht (ET) spreekt al lang tot de verbeelding, al is de concrete idee om delinquenten via de elektronische weg te controleren en te bewaken nog niet zo oud. Sinds de experimentele invoering ervan in 1998 hebben beleids­makers, weten­schappers en de ruimere samenleving in België een grote belangstelling getoond voor ET. Het viel de auteurs van dit boek echter op dat beleids­mensen het wel voortdurend over ET hebben, maar in de discussies onvoldoende gebruik maken van de bestaande weten­schap­pelijke inzichten. Elektronisch toezicht. De virtuele gevangenis als reële oplossing? bundelt de in België beschikbare kennis over ET en geeft er toelichting bij. Vertegenwoordigers van alle onderzoeksteams die zich in het verleden over ET in België hebben gebogen, hebben aan dit overzicht meegewerkt. Luc Robert en Ellen Stassart onderzoeken hoe ET door delinquenten wordt beleefd. Kristel Beyens en Marie-Sophie Devresse brengen de reglemen­tering, besluitvorming en het verloop van ET in kaart. Franky Goossens en Eric Maes belichten het NICC-onderzoek naar ET als autonome straf. Sara Goossens, adviseur van de minister van Justitie Stefaan De Clerck, gaat in op de huidige stand van zaken en de in 2008 geldende regels. Stef De Decker schetst twee recente ontwikkelingen: ET als alternatief voor voorlopige hechtenis en de moge­lijke invoering van gps-technologie. In het afsluitende hoofdstuk plaatst Julian Roberts, gezaghebbend criminoloog van de Universiteit van Oxford, ET in een ruimer, internationaal kader en gaat na of ET als autonome straf een nuttige toevoeging kan zijn aan het straffen­arsenaal. Daarnaast bevat het boek ook de belangrijkste regelgeving, de relevante recht­spraak en een bibliografie van de wetenschappelijke publicaties over ET in België.
ISBN: 978-90-5867-780-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Leuven Institute of Criminology (LINC)
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.