ITEM METADATA RECORD
Title: EMI in Variable Speed Drives: Study of the Parameters Influencing Conducted Emission (EMI bij toerentalgeregelde aandrijvingen: Studie van de parameters met impact op de geleide emissie)
Other Titles: EMI in Variable Speed Drives: Study of the Parameters Influencing Conducted Emission
Authors: Knockaert, Jos
Issue Date: 2-Dec-2009
Abstract: In het onderzoek wordt de invloed bekeken van de uitgang van een PWM-omv ormer op de geleide emissie aan de ingang van de omvormer. De uitgang be staat uit een motorkabel en motor. Voor langere kabels kan een filter bi j de uitgang van de omvormer of een afsluitnetwerk op de motorklemmen wo rden aangesloten. Het werk bestaat uit vier belangrijke bijdragen. Het eerste deel beschou wt de motorkabel als een meeraderige transmissielijn. Een methode voor h et meten van de kabelparameters met een vectorimpedantiemeter is ontwikk eld. De methode heeft geen extra probes nodig, wat het belangrijkste nad eel is van de bestaande methode. Algemene vergelijkingen worden gegeven voor een snelle berekening van de karakteristieke impedantiematrix en he t afsluitnetwerk van meeraderige kabels. Het tweede deel gaat dieper in op de gevolgen van de transmissielijn, wanneer langere kabels worden geb ruikt. Overspanningen op de motorklemmen zijn bekend. Stair-stepping bij omvormers en motoren is een niet eerder onderzocht fenomeen. Simulatie en verklaring van stair-stepping geven een andere kijk op capacitieve ka belstromen en maken het mogelijk om andere, niet perfect gevormde pulsen te interpreteren. Een derde bijdrage gaat over de validatie van de uitg evoerde EMI metingen. Validatietechnieken, zoals FSV en IELF zijn ontwik keld om metingen en simulaties met elkaar te vergelijken. In dit onderzo ek worden metingen met elkaar vergeleken. In het onderzoek wordt aangeto ond dat dit onmogelijk is met de bestaande methoden. Redenen hiervoor en correcties om EMI metingen te vergelijken worden voorgesteld en geïmple menteerd. De laatste bijdrage is een kwalitatieve analyse van de gevolge n van de kabel, motor en filters op geleide emissie. Een overzicht van b estaande filters wordt gegeven en een afstemnetwerk wordt berekend.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures
ESAT - MICAS, Microelectronics and Sensors

Files in This Item:
File Status SizeFormat
DrTextCorrectFormat.pdf Published 6774KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.