ITEM METADATA RECORD
Title: Spoelputten als systemen om afzettingen in riolen te vermijden
Authors: Bouteligier, Raf ×
Haji Seyed Mohammad Shirazi, Reza
Berlamont, Jean #
Issue Date: Jun-2005
Publisher: HolaPress Uitgeverij
Series Title: Rioleringswetenschap vol:5 issue:18
Abstract: Afzettingen in riolen kunnen leiden tot allerhande problemen (onder meer vermindering van de hydraulische sectie en verhoging van het vervuilingspotentieel ten gevolge van heropwoeling en uitspoeling van de afzettingen). Vandaar dat afzettingen in het riool best vermeden worden. Het is echter niet altijd mogelijk om vanuit het ontwerp hiermee rekening te houden. Bij de bouw van nieuwe woonwijken, waarbij het regenwater gescheiden gehouden wordt van het afvalwater, kan men gravitaire vuilwaterleidingen vaak slechts met een beperkte helling (kleiner dan diegene vereist opdat de leiding zelfreinigend zou zijn) aanleggen. De inzet van spoelinrichtingen die een gecontroleerde spoelstoot kunnen genereren, zouden een oplossing kunnen bieden om afzettingen tegen te gaan. In voorliggend artikel worden de resultaten toegelicht van twee studies rond de spoelput van het type ‘Giehl’: één uitgevoerd aan de Fachhochschule Münster (Uphoff, 2004) en één uitgevoerd aan het Laboratorium voor Hydraulica van de Katholieke Universiteit Leuven (o.a. Shirazi, 2004). Aan de Fachhochschule Münster werd er experimenteel onderzoek gedaan naar de efficiëntie van de spoelput. De opzet was om na te gaan of er inderdaad een golfbeweging wordt geïnduceerd en om de spoellengte in functie van de helling en het type bezonken materiaal te bepalen. Het uiteindelijke doel was te komen tot een nieuwe, aangepaste dimensioneringsgrafiek. Uit de proeven blijkt dat het spoeleffect sterk afhankelijk is van de zandfractie die inspoelt. Bij vuilwaterstelsels is deze fractie meestal klein en worden er belangrijke spoellengtes en goede spoeleffecten verkregen. Dit werd tevens bevestigd door metingen van het spoeleffect op een bestaande rioolleiding in het Duitse Ochtrup. In tegenstelling tot het onderzoek dat werd uitgevoerd aan de Fachhochschule Münster, werd er bij het onderzoek aan de K.U.Leuven niet gewerkt met vervangingsmaterialen, om dan zo het spoeleffect empirisch te beschrijven. Bij het onderzoek aan de K.U.Leuven werd er in eerste instantie aandacht besteed aan het hydraulisch functioneren van de spoelput (welk spoeldebiet wordt er gerealiseerd?). In een tweede fase werd er met behulp van de InfoWorks CS software (Wallingford Software, Verenigd Koninkrijk) het gevonden spoeldebiet opgelegd aan een leiding, om zo de uit het spoeldebiet resulterende schuifspanningen te berekenen en dit voor verschillende leidingdiameters en bodemhellingen. De modelresultaten tonen aan dat, naast de diameter en de helling van de leiding, ook de tijdsinterval, gedurende hetwelk een bepaalde schuifspanning wordt overschreden, van belang is bij de analyse van het spoeleffect.
ISSN: 1568-3788
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hydraulics Section
Housing Service
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Spoelputten als systemen om afzettingen in riolen te vermijden.pdf Published 343KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.