ITEM METADATA RECORD
Title: Perceptual grouping and figure-ground segmentation in detection and identification of contours derived from everyday objects
Other Titles: Perceptuele groepering en figuur-achtergrond segregatie in detectie en identificatie van herkenbare objectomtrekken
Authors: Nygard, Geir; M0331880
Issue Date: 12-Oct-2009
Abstract: Eén van de belangrijkste doelen van onze visuele perceptie is om te bepa len welke elementen in een complexe visuele scène samen een objectrepres entatie vormen en hoe deze van de achtergrond te onderscheiden. Dit staa t als het groepering/segmentatie probleem gekend en er bestaat veel lite ratuur over. De meeste van deze studies hebben gebruik gemaakt van onher kenbare stimuli die weinig relevant zijn voor objectperceptie als dusdan ig. Met de introductie van een nieuwe stimulusset gebaseerd op omtrekken van herkenbare objecten, proberen we de afstand te verminderen tussen d e bestaande literatuur over groepering/segmentatie en object perceptie ( waarbij identificatie van objecten plaatsvindt). We probeerden deze vragen te beantwoorden door acht experimenten, verdee ld over vier hoofdstukken die het belangrijkste deel van dit proefschrif t uitmaken. Om de gezamenlijke invloed van contour en textuur op groepering/segmenta tie te bestuderen, hebben wij in Hoofdstuk 1 Gabor-elementen op en binne n de omtrek van alledaagse objecten geplaatst en naar detectie, discrimi natie en identificatie gevraagd in drie verschillende experimenten. Dit heeft interacties tussen low-level groepering/segmentatie cues en high-l evel eigenschappen aangetoond: variabiliteit in identificeerbaarheid tus sen objecten had geen effect op detectie, terwijl complexiteit van objec tomtrekken en groeperingsfactoren zoals “good continuation” wel een effe ct hadden. Een textuur-oppervlak had een zeer positief effect op alle ge bruikte taken, terwijl een duidelijke omtrek nodig was om de objecten te kunnen identificeren. In Hoofdstuk 2 (twee experimenten) hebben we gebruik gemaakt van u it Gabor-elementen bestaande omtrekken van alledaagse objecten om spatia le vorm en vorm door beweging te bestuderen. We hebben de oriëntatie van de Gabor-elementen gemanipuleerd en locale beweging in de Gabor-element en geïnduceerd en gevonden dat beweging een positief effect heeft op obj ect detectie en object identificatie. Oriëntatie jitter heeft de detecti e performantie verlaagd in de statische en bewegende condities, en de re actie tijden voor identificatie verhoogd in de statische conditie. Oriën tatie jitter had een veel kleiner effect op reactietijden voor identific atie in de bewegende conditie dan in de statische conditie. Zowel contou reigenschappen (“good continuation”) als objecteigenschappen (identifice erbaarheid) hadden een positief effect op detectie en reactietijden voor identificatie. In Hoofdstuk 3 (één experiment) hebben we gebruik gemaakt van uit Gabor- elementen bestaande omtrekken van alledaagse objecten om dynamische aspe cten van objectperceptie te bestuderen. We hebben de tijd die voor integ ratie beschikbaar is gemanipuleerd door het heen-en-weer veranderen van element-oriëntaties, tussen een coherente oriëntatie en een niet-coheren te oriëntatie. We hebben op die manier resultaten van vroegere contour-d etectie studies kunnen bevestigen, waar snelle veranderingen in element- orientatie detectie performantie verlaagde. Objecten met meer kromme seg menten werden slechter gedetecteerd dan objecten met meer rechte segment en, en contoureigenschappen (”good-continuation”) hebben de kritische fr equenties voor detecteerbaarheid beïnvloed. De identificeerbaarheid van objecten had in dit experiment geen significante invloed. In Hoofdstuk 4 (twee experimenten) hebben we gebruik gemaakt van bewegen de stippen om kinetische contouren van alledaagse objecten te bestuderen en om na te gaan hoe verschillende aspecten van beweging object identif icatie beïnvloeden. Kinetische contouren werden gecreëerd door verschill en in beweging tussen twee gebieden, binnen en buiten het oppervlak van het object. De objecten werden bijna even goed geïdentificeerd als de st ippen binnen de figuur of in de achtergrond bewogen. Reactietijden werden korter met hogere bewegingscoherentie, en waren ook korter voor meer complexe (minder compact) objecten dan eenvoudigere objecten. Objec ten werden ook geïdentificeerd als beide gebieden (figuur en achtergrond ) bewegende stippen hadden en als er verschillen in bewegingsrichting en /of snelheid waren. Een lineaire toename in het verschil in snelheid of richting leidde tot een lineaire afname in de reactietijd. De combinatie van snelheid- en richtingsverschillen bleek super-additief te zijn. Zoals verwacht hebben de resultaten een wisselwerking tussen low-level e n high-level eigenschappen binnen objectperceptie aangetoond. De experim entele taak en het paradigma beïnvloeden welke factoren belangrijker zij n. Onze stimuli lijken geschikt om deze effecten te bestuderen en geven nieuwe mogelijkheiden om onze kennis van objectperceptie uit te breiden.
Table of Contents: 1. General introduction
2. Contour grouping and texture segregation in shapes derived from everyday objects: Detection, discrimination and identification
3. The influence of orientation jitter and motion on contour saliency and object identification
4. The influence of orientation flicker frequency on contour saliency of outlines of everyday objects
5. Identification of everyday objects on the basis of kinetic contours
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory for Experimental Psychology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_Thesis_Geir_Nygård.pdf Published 1297KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.