ITEM METADATA RECORD
Title: Ernstige infecties bij kinderen. De diagnostische waarde van symptomen en tekens in de eerste lijn
Authors: Van Den Bruel, Ann ×
Aertgeerts, Bert
Bruyninckx, R.
Aerts, M.
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2009
Series Title: Huisarts Nu vol:38 issue:2 pages:76-83
Abstract: Ernstige infecties bij kinderen (sepsis, meningitis, pneumonie, pylonefritis, osteomyelitis en cellulitis) veroorzaken een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. Aan de hand van accurate symptomen en tekens moeten deze ernstige infecties van minder ernstige ziektebeelden in de eerste lijn onderscheiden worden, zodat tijdig kan worden verwezen. Doel: In deze prospectieve studie in de erste lijn werd de diagnostische waarde van de klinische symptomen en tekens onderzocht en een multivariabel triage-instrument ontwikkeld. Methode: Kinderen tussen 0-16 jaar met een acute ziekte gedurende maximum vijf dagen werden opeenvolgend in de studie opgenomen. De symptomen en tekens werden geregistreerd en vergeleken met de finale uitkomst (ernstige infectie waarvoor hospitalisatie was vereist). De waarde van deze symptomen en tekens werd getest aan de hand van een bivariate analyse. Op basis van een CART-analyse (Classification and regression tree) werden multivariabele triage-instrumenten ontwikkeld. Resultaten: Deze studie includeerde in totaal 3981 kinderen, van wie er 31 gehospitaliseerd werden met een ernstige infectie (0.78%). De waarde van de klinische symptomen en tekens was betrekkelijk laag. De klinische tekens vermeld in de klassieke handboeken (menigeale prikkeling, gestorode perifere circulatie), hadden een hoge specificiteit. de eerste beslisboom met vijf beslisknopen vertoonde een sensitiviteit van 96.8% (95% BI 83.3-99.9), een specificiteit van 88.5% (95% BI 87.5-89.5), een positief voorspellende waarde van 6.2% (95% BI 4.2-8.7) en een negatief voorspellende waarde van 100% (95% BI 99.8-100.0). Kinderen die negatief testten op deze beslisboom, hadden geen ernstige infectie. Het meest dominante teken in deze beslisbomen was het niet-mluisgevoel van de arts. Besluit: Sommige individuele tekens hebben een hoge specificiteit. Een ernstige infectie kan op basis van een beperkt aantal klinische symptomen en tekens worden uitgesloten.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009AVdBinfectkndnHANU.pdf Published 2015KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.