ITEM METADATA RECORD
Title: Experimental evaluation of the host immune response to xenogenic bio-derived collagen grafts in rodent models
Other Titles: Experimental evaluation of the host immune response to xenogenic bio-derived collagen grafts in rodent models
Authors: Zheng, Fang; M0230243
Issue Date: 23-Jun-2006
Abstract: Abstract. Het chirurgische herstellen van bekkenbodem orgaanverzakking, gebruik makend van lichaamseigen weefsel, wordt geassocieerd met een hog e mislukkingratio.Het gebruik van meshes vormt hierbij een belangrijke o ptie. Synthetische implants veroorzaken een sterke ontstekingsreactie di e op slechte weefselcomptabiliteit wijst en soms ongewenste bijwerkingen kan veroorzaken. Bio-afgeleid materiaal kan een verhoogde biocomptabili teit hebben en minder lokale complicaties veroorzaken. Een acellulair co llageen implant van het varken, Pelvicol, is een dergelijk Bio-afgeleid materiaal. Het doel van onze studie is de gastheer immuunreactie op Pelv icol te evalueren. Materialen en methodes. Twee knaagdiermodellen werden gebruikt: 1) Rat f ascia defect model: de stalen werden macroscopisch onderzocht en hun tre ksterkte werd bepaald. De lokale reactie, de infiltratie van de immuunce llen en hun activatiemerkers inbegrepen, werd histologisch bestudeerd. 2 ) Het subcutaan implanteren van de muis: de lokale reactie werd histolog isch geanalyseerd. Mesh-infiltrerende cellen, cytokine en serum-isotype antidonor antilichaam isotype niveau¬ís werden bepaald op verschillende n iveaus. De genetische muisstammen (euthymische, naakte of SCID muizen) w erden gebruikt om de rol van lymfocyten in de reactie te evalueren. Synt hetische Prolene werd gebruikt als controle. Resultaten. Bij rat: Pelvicol toonde een mildere ontsteking met een mono cyte/macrofaag overheerste infiltratie. De expressie van ICAM-1 en CD11b was verlaagd. De collageenafzetting gebeurde in een meer ordelijk patroon. Een lagere treksterkte werd opgemerkt op d30, maar na dag 90 w as dit verschil niet langer significant. In PelviCol werden poriën van v erschillende grootte gecreëerd (Φ: 0.7mm, 1.2mm en 2.0mm). De poreu ze groepen toonden een verbeterde neovascularizatie en een betere trekst erkte dan de niet-poreuze groep, met een significant verschil in de 2mm groep, dat het niveau van Prolene bereikt. In muizen: Pelvicol toonde ee n mildere ontstekingsreactie met een monocyte/macrofaag overheerste infi ltratie en geen aanwezigheid van T-cellen. Een licht verhoogd gehalte va n serum anti-varkenscollageen antilichamen IgM en IgG werd gemeten. Bij naakte en SCID muizen werden gelijkaardige morfologische veranderingen w aargenomen als bij de euthymische muizen. Een met euthymische muizen ver gelijkbaar anti-varkens IgM niveau werd aangetoond in naakte muizen op e en T-cel onafhankelijke manier, terwijl de SCID muizen er niet in slaagd en om deze antilichamen te ontwikkelen. PelviCol geïmplanteerde muizen v ertoonden een sterke IL-10 en TGF-ß expressie, maar een zwakke expr essie van TNF-α en IFN-γ. In deze muizen waren de monocyten/ma crofagen de belangrijkste celbevolking verantwoordelijk voor de cytokine productie. Conclusie. Pelvicol veroorzaakt een zwakkere monocyte/macrofaag ontsteki ngsreactie en een meer ordelijke collageenafzetting. Het poreus maken va n Pelvicol bevordert de weefselintegratie, en komt overeen met een snell ere stijging van treksterkte. Pelvicol veroorzaakte de vorming van anti- implant antilichamen en dit proces kan T-cel onafhankelijke zijn. Na imp lantatie induceerde Pelvicol een Th2-type cytokine immuunreactie, gecorr eleerd met een verlaagde foreign body reactie en een verbeterd helingspr oces.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Section Woman - Miscellaneous (-)
Urology Section (-)
Centre for Surgical Technologies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.