ITEM METADATA RECORD
Title: Assigning biological functions to LPP and tumor-specific HMGA2/LPP proteins
Other Titles: Assigning biological functions to LPP and tumor-specific HMGA2/LPP proteins
Authors: Crombez, Koen
Issue Date: 9-Sep-2005
Abstract: In 1995 identificeerde het Laboratorium voor Moleculaire Oncologie het H igh Mobility Group A2 of HMGA2 gen op de chromosomale regio 12q15 als de ‘genetische gemene deler’ in de ontwikkeling van verschillende go edaardige tumoren met een mesenchymale oorsprong. Ongeveer een jaar late r werd het Lipoma Preferred Partner of LPP gen op chromosomale reg io 3q27-q28 geïdentificeerd als de meest frequent translocatiepartner va n HMGA2 in een subgroep van lipomen, d.i. goedaardige vetweefseltumoren. In daaropvolgende studies werd LPP ook aangetoond als een preferenti ële translocatiepartner van HMGA2 in een subgroep van pulmonaire chon droïde hamartomen. Recent werd LPP geïdentificeerd als translocatiepa rtner van het mixed lineage leukaemia (MLL) gen in een geval van a cute monoblastische leukemie. Dit brengt LPP voor het eerst in verban d met het proces van kwaadaardige tumorontwikkeling. Tot nu toe hebben veel studies zich toegespitst op de rol van het getrun ceerde HMGA2 eiwit in tumorigenese. In deze thesis echter, wilden we de potentiële rol van de HMGA2/LPP fusie-eiwitten bij goedaardige tumorontw ikkeling verder bestuderen. In eerste instantie gingen we na of de HMGA2/LPP fusie-eiwitten de trans criptionele activatiecapaciteit behouden die eerder werd geobserveerd vo or het LPP eiwit. We slaagden er inderdaad in aan te tonen dat HMGA2/LPP eiwitten in staat zijn transcriptie te activeren vanaf eerder gekarakte riseerde HMGA2 en HMGA1 DNA-bindingselementen. We observeerden tevens ee n verhoogde transcriptionele activatiecapaciteit van HMGA2/LPP in de aan wezigheid van wild-type HMGA2. We toonden ook aan dat dergelijke co-expr essie een reële situatie is in primaire humane tumoren. De toevoeging va n domeinen met transcriptionele activatiecapaciteit zorgt dan ook voor e en functionele wijziging van de architecturale transcriptiefactor HMGA2 in een klassieke transcriptiefactor. Dit kan duidelijk leiden tot een dr astische wijziging van het genexpressieprofiel van cellen die deze HMGA2 /LPP fusie-eiwitten tot expressie brengen. In een eerder uitgevoerde ‘yeast two-hybrid’ screening werd het RALY-eiw it geïdentificeerd als een potentiële interactiepartner van HMGA2/LPP. I n deze thesis werd die interactie bevestigd met behulp van een co-immuno precipitatie experiment. We toonden tevens aan dat RALY in staat is de t ranscriptie-activatie eigenschappen van HMGA2/LPP te moduleren. We wijze n ook, voor het eerst, een functie toe aan RALY als een trans-werkend e factor in splicing reacties. HMGA2/LPP eiwitten zijn dan ook potentiee l in staat te interfereren met de normale functie van RALY. Verdere stud ies zullen meer duidelijkheid moeten brengen over de rol van HMGA2/LPP i n neoplastische celtransformatie. Tot op heden kon er nog geen biologische functie toegewezen worden aan h et LPP-eiwit. In het tweede deel van deze thesis wilden we meer inzichte n verwerven in de functie(s) van LPP. Daartoe werden twee verschillende strategieën gevolgd. De eerste bestond uit het verder dissecteren van de potentiële signaaltransductiecascade waarin LPP verondersteld wordt een rol te spelen. De tweede strategie bestond uit het functioneel inactive ren van LPP in diermodellen, om zo de functie van LPP te bestuderen in d e complexe context van een organisme. Voor de aanvang van deze thesis werd in een ‘yeast two-hybrid’ screening Scrib geïdentificeerd als een potentiële interactiepartner van LPP. Geb ruik makend van een GST ‘pulldown’ experiment bevestigden we dat er een directe interactie is tussen LPP en TRIP6, en de tumorsuppressor Scrib. Met behulp van een ‘mitochondrial targeting’ experiment konden we aanton en dat deze interactie ook plaatsvindt in de context van levende cellen. Tot slot toonden we aan dat Scrib niet noodzakelijk is voor het lokalis eren van LPP en TRIP6 ter hoogte van cel-cel contacten. De functionele i mplicaties voor de interactie tussen Scrib en LPP/TRIP6 blijven onduidel ijk. Deze gegevens brengen Scrib echter in verband met een signaaltransd uctieweg tussen cel-cel contacten en de nucleus. Omgekeerd impliceren de ze observaties de betrokkenheid van zyxin familieleden bij Scrib-geassoc ieerde functies. Om meer inzicht te verwerven in de rol van het LPP gen in ontwikkelin gsprocessen en/of adulte fysiologie genereerden we Lpp knock-out muiz en. Op het ogenblik van het schrijven van deze thesis hebben we verschil lende heterozygote Lpp muizen bekomen die onderling verder zullen gek ruist worden om homozygote Lpp knock-out muizen te bekomen. Het inbou wen van een LacZ reportergen onder de transcriptionele controle van d e endogene elementen die de expressie van Lpp regelen, zal toelaten h et expressiepatroon van Lpp in de muis te bepalen. In een alternatiev e benadering voerden we een morpholino-gemedieerde ‘knock-down’ uit van de expressie van het LPP ortholoog in zebravis embryo’s. Een voorlopige analyse van het resulterende fenotype wees op een algemene ontwikkelings achterstand, afwezigheid van bloedcirculatie, hemoragieën en pericardiaa l oedeem. Dit suggereert een rol voor LPP in vasculaire ontwikkeling, he t in stand houden van vascularisatie en/of vasculaire hermodellering. Ve rdere morfologische en moleculaire analyses zijn echter noodzakelijk om deze rol te bevestigen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Department of Human Genetics - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.