ITEM METADATA RECORD
Title: Disseminating breast cancer cells
Other Titles: Disseminating breast cancer cells
Authors: Wynendaele, Wim; S0029872
Issue Date: 25-May-2005
Abstract: Borstkanker blijft een veelvoorkomende doodsoorzaak bij vrouwen in de we sterse wereld. Dankzij intensieve screeningsprogramma’s en betere voorli chting wordt borstkanker thans vroegtijdiger vastgesteld. Niettegenstaan de de toenemende incidentie is er een daling in mortaliteit. De meeste t umoren zijn operabel bij diagnose en heden zijn leeftijd, tumorgrootte, lymfeknoopaantasting, differentiatiegraad en hormoonreceptorstatus de be langrijkste prognostische factoren. 60% tot 70% van de nieuw vastgesteld e borstkankers heeft geen lymfeknoopaantasting bij diagnose, echter zal na verloop van 10 jaar tot 30% metastasen vertonen en overlijden ten gev olge van de ziekte. Hoewel op het tijdstip van diagnose geen metastasen worden vastgesteld door middel van klinisch, biochemisch en radiologisch onderzoek, zijn heel waarschijnlijk op dat ogenblik reeds verborgen mic rometastasen aanwezig in deze patiëntenpopulatie. Deze micrometastasen k unnen soms snel uitgroeien tot macrometastasen, andere groeien zeer lang zaam en sommige kunnen zeer lang in ‘rustende’ toestand blijven bestaan. Het onderzoek is onderverdeeld in 4 delen die de microscopische verspre iding van borsttumorcellen behandelen. In het eerste hoofdstuk wordt een nieuwe techniek op punt gesteld om mic rometastasen in het beenmerg en circulerende tumorcellen in de bloedbaan op te sporen door middel van een ‘real time’ “reverse-transcriptase pol ymerase chain reaction” (RT-PCR)-techniek met amplificatie van RNA coder end voor cytokeratine-19. Het betreft een gevoelige, accurate en reprodu ceerbare quantificatiemethode met een groot dynamisch bereik. Hierdoor i s simultane analyse van stalen met een verschillende concentratie mogeli jk. Verder heeft de techniek vele voordelen in vergelijking met de klass ieke kwantitatieve PCR (competitieve RT-PCR, Northern Blotting) zoals de verminderde kans op contaminatie omwille van de afwezigheid van post-PC R manipulaties alsook snelle staalverwerking. In een pilootproject konde n we aantonen dat er in het perifeer bloed van de patiënten met een geme tastaseerde borstkanker bij meer dan 70% een significant verhoogd aantal CK19+ cellen aantoonbaar was. Bij 30% van de primair operabele patiënte n en bij minder dan 10% van de controlegroep wordt ook een verhoogd aant al CK19+ cellen gevonden. In het tweede deel van het onderzoek werd de techniek toegepast voor ops poren van micrometastasen in het beenmerg van operabele borstkanker pati ënten. Pre- en postoperatieve bloedstalen van deze patiënten werden verd er geanalyseerd om de mogelijke verspreiding van CK19+ cellen gedurende de operatie te onderzoeken. Bij 54 patiënten met operabele borstkanker w erden 50 preoperatieve beenmergstalen en 297 bloedstalen onderzocht. Dez e worden afgenomen vóór de heelkundige ingreep en op dag 1, 2, 4 of 5 al sook 1 maand postoperatief. In beenmerg van controles, stalen van patiën ten met een hematologische maligniteit in complete klinische remis sie en zonder gekende genetische afwijking, en patiënten stelden we een mediane waarde van respectievelijk 28 en 568 CK19+ cellen/5x106 leucocyt en vast (p < 0.001). In preoperatieve bloedstalen (B-1) werd een mediane waarde van 109 CK19+ cellen/5x106 leucocyten gemeten. Na toepassing van 95% betrouwbaarheidsintervallen op de controlestalen, konden 74% en 52% van de beenmerg- en perifere bloedstalen als positief worden beschouwd. Er was geen significante correlatie tussen CK19+ cellen in BM en B-1 st alen en de klassieke prognostische factoren. Het aantal aanwezige CK19+ cellen bleek niet significant verschillend op de perioperatieve staalafn ames (F=1.21, p= 0.32). In deze omstandigheden worden dus geen voo r ons detecteerbare CK19+ cellen in de circulatie verspreid. Dit suggere ert dat manipulatie van de tumor tijdens de operatie de verspreiding van tumorcellen via de bloedbaan niet zou beïnvloeden. In het derde hoofdstuk hebben we VEGF concentraties in verschillende del en van het bloed gemeten bij kankerpatiënten en vrijwilligers om zo de b este procedure tot staalverwerking op punt te stellen om VEGF, als merke r voor tumor angiogenesis, te meten. VEGF concentraties worden geanalyse erd door middel van een ‘enzyme-linked immunosorbent assay’ in serum (VE GFS), in EDTA plasma (VEGFEDTA), citraat plasma (VEGFC), bloedplaatjes-a rm plasma (VEGFPPP), bloedplaatjes-rijk plasma na inductie van bloedplaa tjes activatie (VEGFPRP) en in C.T.A.D.-plasma (VEGFCTAD). We detecteerd en hogere VEGFS (p=0,0027), VEGFEDTA (p=0,003) en VEGFPPP (p=0,0007) spi egels in kankerpatiënten dan bij vrijwilligers; VEGFPRP concentraties bl eken niet verschillend te zijn (p=0,208). De correlatie tussen VEGFplt(P RP-PPP) en VEGFS in kankerpatiënten toonde een gelijkaardige waarde als bij VEGFS concentraties bij de vrijwilligers in een vergelijkbare range. Boven deze range stelden we een horizontaal plateau vast. Dit zou op ee n surplus van VEGF dat niet van de bloedplaatjes afkomstigis kunnen wijz en. Als laatste deel onderzochten we het effect van verhoogde progesterone s erumspiegels bij het tijdstip van operatie op de ziektevrije en de globa le overleving van premenopausale borstkankerpatiënten. Door middel van e en retrospectief onderzoek werden de dossiers van alle premenopausale pa tiënten die tussen 01/1986 en 12/1993 in het Universitair Ziekenhuis Gas thuisberg geopereerd werden voor een primaire borstkanker, nagekeken. Se rum progesterone(P)- en 17b-oestradiol concentraties werden steeds bepaa ld op de dag van de operatie. De belangrijkste exclusie- criteria zijn e en voorgeschiedenis van een hysterectomie, het gebruik van orale contrac eptiva, bilaterale tumoren en stadia III. De patiënten worden onderverde eld in twee groepen: lage (<0,4 µg/dl) serum progesteronespiegels (folli culaire fase) en hoge (&gt;0,4µg/dl) serum progesteronespiegels (ovulatoire en luteale fase). 288 patiënten (mediane leeftijd 45 jaar, range 26-56) konden worden geïncludeerd. Er zijn 207 patiënten met een lage serum pr ogesetrone spiegel en 81 patiënten met een hoge serum progesterone waard e. Na een mediane follow-up van 8 jaar vinden we dat de log rank test di e hoge en lage serum progesetrone spiegels voor ziektevrije en globale o verleving vergelijkt, P-waarden van respectievelijk 0,23 en 0,51 bereken t. De Hazard ratio’s voor ziektevrije overleving en globale overleving z ijn 1,34 (95% CI 0,82-2,18) en 1,26 (95% CI 0,61-2,62), beide ten gunste van de hoge serum progesterone spiegel groep. Uit de eerste twee hoofdstukken kunnen we besluiten dat deze ‘real time’ kwantitatieve RT-PCR voor CK19 mRNA een betrouwbare techniek is om CK19 +cellen, een surogaat merker voor circulerende tumorcellen, op te spore n in perifeer bloed en beenmerg. Hoewel we duidelijk verhoogde aantallen van CK19+ cellen in BM en PB(-1) meten in vergelijking met de controles talen, kunnen we geen significante correlatie vinden tussen de aanwezigh eid van CK19+ cellen in BM en PB en klassieke prognostische factoren. We toonden aan dat de chirurgische ingreep het aantal meetbare CK19+ celle n niet beïnvloedt. Uit het derde hoofdstuk kunnen we besluiten dat VEGFS bij kankerpatiënte n een samengestelde waarde is. Deze bestaat uit enerzijds VEGF afkomstig uit de plaatjes en anderzijds VEGF afkomstig uit andere bronnen, meest waarschijnlijk ten gevolge van (neo)-angiogenese in tumoraal weefsel. He t beste onderscheid tussen vrijwilligers en kankerpatiënten wordt gemete n in PPP. We bevelen aan dat VEGF zou worden gemeten in plasma, zonder p laatjesactivatie te induceren. Uit het laatste deel leren we dat v erhoogde serum progesterone waarden de ziektevrije en globale overleving niet beïnvloed. We konden besluiten dat het plannen van de operatie van de tumor in functie van de menstruele cyclus op grond van onze gegevens niet kan worden aanbevolen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Department of Oncology - miscellaneous
Laboratory of Experimental Oncology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.