ITEM METADATA RECORD
Title: Soft budget constraints and trade policies: the role of institutional and external constraints
Other Titles: Soft budget constraints and trade policies: the role of institutional and external constraints.
Authors: Everaert, Greetje; M0128985
Issue Date: 27-Jun-2005
Abstract: De transitie naar een marktgeleide economie in Oost- en Centraal Europa tijdens het afgelopen decennium heeft economisten ertoe gebracht de rol van instituties in het economische proces te herzien. Deze thesis zoekt een antwoord op de vraag in welke mate institutionele en externe factore n meehelpen om problemen van zachte budgetbeperkingen in subsidie- en ha ndelspolitiek te verlichten. Zachte budgetbeperkingen duiden op een situatie waarin inefficiënte bedr ijven of organisaties herhaaldelijk worden gered uit financiële moeilijk heden, en deze zijn de centrale focus in deze thesis. De thesis begint m et de literatuur rond zachte budgetbeperkingen uiteen te zetten en toont hoe een nieuwe toepassing kan gevonden worden op het vlak van handelspo litiek. Daarna wordt een uniek empirisch onderzoek gepresenteerd dat geb ruik maakt van firmagegevens en indicatoren van concurrentie, eigendom e n sociaal-politieke kenmerken relateert aan de aanwezigheid van zachte b udgetbeperkingen, zoals de theorie voorspelt. Ten derde suggereert de th esis hoe handelspolitiek een alternatief en extern mechanisme kan zijn om inefficiënte subsidies te beperken en technologie verbetering te bevorderen. Tenslotte wijst de thesis twee institutionele kenmerken van de antidumping wetgeving aan die technologie verbetering vertragen. De studie toont dat ‘expiry reviews’ en ‘price undertakings’ protectionisti sch handelsbeleid in de hand werken en de inherente zachte budgetbeperki ng vergroten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Department of Accountancy, Finance and Insurance (AFI), Leuven - miscellaneous
LICOS - Centre for Institutions and Economic Performance, Leuven
Research Center of Monetary and Information Economics, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.