ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de rol van parsine neurohormonen in de reproductiefysiologie en fasetransitie van de woestijnsprinkhaan, Schistocerca gregaria
Other Titles: The role of parsin neurohormones in the physiology of reproduction and phase transition of the desert locust, Schistocerca gregaria.
Authors: Claeys, Ilse
Issue Date: 30-May-2005
Abstract: Abstract (Nederlands) In deze thesis werd de mogelijke rol van neuroparsines en insuline-verwa nte peptiden onderzocht m.b.t. de voortplanting en het fasetransitieproc es bij de woestijnsprinkhaan, Schistocerca gregaria. Beide p eptiden behoren tot de ‘parsines’, een groep van kleine regulatorische e iwitten die oorspronkelijk geïsoleerd werden uit pars int ercerebralis - corpora cardiaca extracten. Neuroparsines (NP) zijn zwavelrijke neurohormonen (8 kDa) die initieel ontdekt werden bij de Afrikaanse treksprinkhaan, Locusta migratoria. Daar k omen ze onder verschillende N-terminaal gekliefde isovormen voor ten gev olge van een partiëel klievingsproces. In L. migratoria vert onen deze neuroparsines een anti-juveniele, anti-diuretische, hyperglyce mische, hyperlipemische en neuritogene activiteit. In 1998 hebben Girardie et al. ook de aminozuursequentie bepaald van een NP-achti ge factor bij de woestijnsprinkhaan. Gebaseerd op deze voorkennis, startten we de klonering van het overeenko mstig neuroparsine-precursor cDNA bij de woestijnsprinkhaan. Dit r esulteerde bovendien in de identificatie van nog drie additionele precur soren. De afgeleide aminozuursequenties variëren in lengte van 103 tot 107 aminozuren en verschillen van elkaar in hun C-terminaal gedeelt e. Deze neuroparsines vertonen niet alleen sequentie-overeenkomst met andere NP-achtige factoren van arthropoda, maar ook met het evolutio nair geconserveerde N-terminaal gedeelte van IGF-bindende proteïnen (IGF BP) van vertebraten. Het is in dit N-terminaal gedeelte dat de bin dingscapaciteit van de IGFBP met groeifactoren vervat ligt. Aansluitend bij de identificatie van deze neuroparsine-precursoren (S cg-NPP), werd de expressie van de overeenkomstige genen bij sprinkhan en onderzocht in meerdere weefsels en onder verschillende fysiologische omstandigheden via Northern blot analyse en Kwantitatieve Real-Time RT-P CR. De verschillende Scg-NPP transcripten bleken niet enkel terug te vinden in het centraal zenuwstelsel, maar ook in een aantal per ifere weefsels, zoals het vetlichaam, de gonaden en de accessorische kli eren. Deze studie toonde tevens aan dat de transcriptniveaus voor de verschillende neuroparsines op een stadium-, geslachts-, fase-, en ho rmoon-afhankelijke wijze worden gereguleerd. Zowel de hybridisatie s als de Q-RT-PCR analyses brachten een nauw verband aan het licht tusse n de neuroparsine-genexpressie enerzijds en het hormonaal gereguleerde r eproductieproces anderzijds. Om een mogelijke functionele relatie tussen neuroparsines en insuline-ve rwante peptiden (IRP) te kunnen onderzoeken, werd een procedure op punt gesteld die resulteerde in de productie en zuivering van Scg-NP4 d oor middel van het “Drosophila Inducible and Secreted Expression S ystem (DES)”. Tenslotte werd uitgaande van een corpora cardiaca extract een chromatografische zuivering van een endogeen S. grega ria IRP uitgevoerd. Dit Scg-IRP-peptide werd moleculair g ekarakteriseerd via Edman degradatie en cDNA klonering. Een eerste oriënterend bindingsexperiment met biosynthetisch Scg-NP4 en gezu iverd Scg-IRP bevestigde bovendien de mogelijkheid dat beide facto ren interagerende partners kunnen zijn.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Animal Physiology and Neurobiology Section - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.