ITEM METADATA RECORD
Title: Data Integration Techniques for Molecular Biology Research (Data-integratietechnieken voor moleculair biologisch onderzoek)
Other Titles: Data Integration Techniques for Molecular Biology Research
Authors: Coessens, Bert
Issue Date: 2-Jun-2006
Abstract: Moleculaire biologie wordt heden ten dage gedomineerd door hoge-doorvoer -technologieën zoals microroosterexperimenten, waarbij de expressie van duizenden genen tegelijk gemeten wordt. Dergelijke technologieën zijn ee n gevolg van de algemene beschikbaarheid van steeds meer DNA sequenties van uiteenlopende organismen. Terwijl tot voor kort het brandpunt van ve el moleculair biologisch onderzoek gericht was op het bestuderen van ind ividuele genen, zijn er steeds meer mogelijkheden om de aard van groepen van genen te bestuderen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat stee ds meer gegevens bij analyses betrokken worden en er in toenemende mate nood is aan automatisatie van analyses enerzijds, en aan integratie van de resultaten met de bestaande kennis anderzijds. Het is op dit punt dat bioinformatica een belangrijke rol te spelen heeft. De opbouw van deze thesis volgt het cyclisch verloop van het verwerven v an kennis. In de wetenschappelijke praktijk start de zoektocht naar kenn is steeds met het stellen van een hypothese. Om de hypothese te testen w ordt een experiment opgezet (in het geval van de moleculaire biologie is dit doorgaans een laboratoriumonderzoek). De resultaten van het experim ent worden geanalyseerd en in de context van algemeen aanvaarde kennis g etoetst. Dit leidt dan tot nieuwe inzichten waarop nieuwe hypotheses kun nen gebaseerd worden die dan in het laboratorium getest kunnen worden. In de verschillende hoofdstukken worden methoden besproken voor het gebr uik van algemeen aanvaarde kennis bij het analyseren van experimentele d ata. Afhankelijk van het moment waarop deze kennis bij de analyse betrok ken wordt, spreekt men van vroege, intermediaire of late integratie. Eer st wordt slechts informatie van 1 bron gebruikt om resultaten van experi menten te valideren. Dan wordt gekeken hoe een groot aantal complementai re informatiebronnen gecombineerd kan worden om nieuwe verbanden tussen genen aan het licht te brengen. Tot slot wordt een web-service-architect uur voorgesteld die ontwikkeld werd om een efficiënte en flexibele toega ng tot verschillende databronnen te verschaffen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - STADIUS, Stadius Centre for Dynamical Systems, Signal Processing and Data Analytics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.