ITEM METADATA RECORD
Title: Axon growth, injury and regeneration in the fly brain
Other Titles: Axonale groei, beschadiging en hergroei in de hersenen van Drosophila
Authors: Leyssen, Maarten; M9505535
Issue Date: 22-Nov-2006
Abstract: Axonale groei, beschadiging en hergroei in de hersenen van Drosophila Het gedrag van een organisme wordt bepaald door het netwerk van verbindi ngen tussen de zenuwcellen in zijn hersenen. Externe krachten of schadel ijke moleculen kunnen componenten van dit netwerk of hun onderlinge verb indingen beschadigen. Om de rol van genen in de vorming en het behoud va n neuronale netwerken te achterhalen, worden modelorganismen zoals Droso phila melanogaster, de fruitvlieg, gebruikt. Het Amyloid Precursor Proteïne (APP) is een sleutelfactor in de pathogen ese van de ziekte van Alzheimer. Dit is de meest voorkomende neurodegene ratieve aandoening, die de communicatie tussen zenuwcellen verstoort. De normale fysiologische rol van APP is echter niet goed begrepen. Wij ton en in dit werk aan dat APP de uitgroei van axonen in het centrale zenuws telsel van Drosophila stimuleert. Dit gebeurt via een motief in de C-ter minus van APP dat interageert met het Tyrosine Kinase Abelson. Dit laats te controleert de reorganisatie van het cytoskelet via onder andere Prof iline, een actine bindend eiwit. Bovendien wordt APPL, de vliegenortholoog van humaan APP, opgereguleerd na traumatische hersenschade. Dit blijkt cruciaal te zijn voor het overl even van de vlieg. Daarnaast activeert hersenbeschadiging ook het stress kinase JNK, dat eveneens een effect op axonale uitgroei heeft. Een besc hermende functie voor APP na hersenschade zou gedeeltelijk het epidemiol ogische en anatomopathologische verband tussen de ziekte van Alzheimer e n hersentrauma kunnen verklaren. Om de reactie van Drosophila-axonen op beschadiging in detail te bestude ren, hebben we ten slotte een techniek ontwikkeld voor de explantatie en cultuur van vliegenhersenen. In deze preparaten kunnen specifieke zenuw banen worden doorgesneden en hun reactie op beschadiging beschreven. Zoa ls in het centrale zenuwstelsel van zoogdieren vormen beschadigde axonen in de vliegenhersenen een dystrofisch blaasje met kleine uitlopers. De distale delen van de zenuwbanen vallen na transectie uiteen in kleine ve sikels. Dit model kan op lange termijn worden gebruikt om nieuwe therape utische strategieën voor de behandeling van axonale schade te ontwikkele n op voorwaarde dat, naast deze morfologische gelijkenissen, ook de mole culaire controle van axonale regeneratie is geconserveerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Genetics Section (-)
Department of Human Genetics - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.