ITEM METADATA RECORD
Title: Invloed van copolymerisatie van N-isopropylacrylamide met acrylzuur en van mengsolventen op het oplossingsgedrag van pNIPA in water
Other Titles: Influence of copolymerisation of N-isopropyl acrylamide with acrylic acid and of cosolvents on the solution behaviour of pNIPA in water.
Authors: Jongen, Bram; M9709527
Issue Date: 9-Nov-2006
Abstract: Poly(N-isopropylacrylamide) is een stimuli-responsief wateroplosbaar pol ymeer en de belangrijkste eigenschap van pNIPA-netwerken in water is het discontinu zwelgedrag bij temperatuursverandering, wat ertoe leidt dat het zwellen/krimpen binnen een zeer nauw temperatuursgebied optreedt. Co polymerisatie van NIPA met AAc tot poly(NIPA-co-AAc) maakt deze fasetran sitie pH-gevoelig en meer uitgesproken, wat uiteraard meer toepassingsmo gelijkheden oplevert. Hoe dit fasegedrag beïnvloed wordt door gebruik te maken van poly(NIPA-c o-AAc) wordt in dit werk systematisch bepaald aan de hand van vlokpuntsm etingen, waarbij zowel de invloed van de ketenlengte, de globale samenst elling als de heterogeniteit in samenstelling van het copolymeer systema tisch werd bekeken. Om de heterogeniteit te bestuderen werden copolymere n met lage omzettingsgraad (homogeen in samenstelling) en met hoge omzet tingsgraad (grote distributie in samenstelling) gesynthetiseerd via klas sieke vrije radicalaire polymerisatie. Verschillen in distributie van de samenstelling konden via berekeningen op basis van de experimenteel bep aalde monomeerreactiviteitswaarden worden aangetoond en verschillen in o ntmenggedrag in water kwamen tot uiting. Poly(NIPA-co-AAc)-copolymeren m et een 50/50 NIPA/AAc-verhouding en met een homogene verdeling in samens telling vertonen de breedste ontmengcurve in water. Netwerken van dergel ijke copolymeren kunnen bijgevolg een meer uitgesproken zwel-krimpgedrag vertonen. Bepaling van het zwelgedrag van netwerken gebaseerd op copoly meren met deze homogenere verdeling in samenstelling kon dit echter niet bevestigen. Bovendien gaat het voor pNIPA karakteristiek ontmenggedrag over van een type II- naar een eerder type I-ontmenggedrag waardoor de f asetransitie niet discontinu gebeurt, maar in een temperatuursvenster va n 10°C. Toevoegen van methanol aan het systeem pNIPA/water heeft dezelfde invloe d op het fasegedrag van pNIPA als het copolymeer poly(NIPA-co-AAc). Derg elijke ternaire systemen worden gebruikt om via fase-ontmenging specifie ke membranen te maken. Met behulp van vlokpuntsbepalingen werd het volle dig fasegedrag van het ternair systeem pNIPA/water/methanol opgemeten. D oor toevoegen van methanol aan een pNIPA/water-oplossing zal de ontmengc urve aanvankelijk dalen in temperatuur, maar zal bij voldoende hoge conc entratie aan methanol opnieuw stijgen. Dit werd zowel waargenomen voor d e lineaire polymeren als voor de netwerken in oplossing. Voor de pNIPA-n etwerken werd een continu zwelgedrag in water/methanol waargenomen: het type II-karakter waardoor het zwelgedrag discontinu kan verlopen gaat do or toevoegen van methanol aan het systeem over naar een eerder type I-on tmenggedrag.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Imaging and Photonics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.