ITEM METADATA RECORD
Title: The use of electron spin resonance for estimating sedimentation ages of single quartz grains
Other Titles: De bepaling van de afzettingsouderdom van individuele kwartskorrels door elektronenspinresonantie
Authors: Beerten, Koen
Issue Date: 3-Mar-2005
Abstract: Elektronenspinresonantie (ESR) dateringen laten toe sedimentatie-ouderdo mmen tussen 0 en 2 miljoen jaar te bepalen, een tijdvak dat voor weinig methoden bereikbaar is. Bovendien gebeuren de dateringen op kwarts, één van de meest voorkomende mineralen in sedimenten, hetgeen de techni ek bijzonder aantrekkelijk maakt. De methode is gebaseerd op de absorpti e van natuurlijke radioactieve stralingsdosissen in kwartskorrels en ver onderstelt dat zonlicht reeds aanwezige dosissen – ESR signalen – uitwis t vóór begraving van de korrels. Uit vroeger onderzoek blijkt echter dat deze zogenaamde ‘bleking’ een relatief traag proces is, vooral in sedim entaire milieus die gedomineerd worden door water. De ESR ouderdommen zi jn vaak te groot, hetgeen terug te voeren is op de aanwezigheid van init ieel slecht gebleekte korrels. Het doel van dit onderzoek is dan ook de exploratie van de ESR dateringsmethode van individuele kwartskorrels met het oog op de eliminatie van slecht gebleekte korrels. Vooreerst is de experimentele haalbaarheid van ESR analysen van individu ele korrels getest. Q-band ESR metingen tonen aan dat absorptiesignalen van Ti dosimeters (Ti centra) in kwarts duidelijk te herkennen zijn in i ndividuele korrels, maar dat signaal-overlappingen de analyse van indivi duele Ti componenten (Ti-H and Ti-Li centra) kunnen verhinderen. Desonda nks komt het experimenteel potentieel van Ti centra voor ESR dateringen van individuele kwartskorrels duidelijk naar voor uit experimenten met g amma-stralen, zichtbaar licht en UV-stralen. Op basis van deze methodolo gische onderbouw worden concrete ESR dateringen uitgevoerd en voorgestel d voor fluviatiele en eolische sedimenten uit Egypte, Soedan en België. De resultaten van recente afzettingen tonen dat eolische sedi menten zeer goed gebleekt zijn, maar dat significante residuele dosissen kunnen gevonden worden in fluviatiele sedimenten. De analysen tonen ech ter ook aan dat in deze laatste afzettingen steeds enkele korrels (bijna ) volledig gebleekt zijn, wat het belang van de analyse van individuele korrels bevestigt. De ESR ouderdommen van fossiele afzettinge n tussen 0.1 en 2 miljoen jaar oud, gebaseerd op alle Ti centra< /&gt;, komen redelijk goed overeen met de geschatte ouderdom van de sedimen ten indien enkel de korrels met de laagste natuurlijk geaccumuleerde dos issen gebruikt worden. Nochtans zijn er grote verschillen in ouderdommen gebaseerd op individuele Ti centra (Ti-Li and Ti-H). Totnogt oe kan geen enkel experiment deze verschillen verklaren en mogelijk zijn beide centra onderling afhankelijk. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het gebruik van individuel e kwartskorrels voor ESR dateringen van sedimenten betrouwbare resultate n oplevert. Dit betekent dat de methode in de toekomst een belangrijke b ijdrage zal kunnen leveren aan de kennis over het tempo van geologische en biologische processen gedurende de laatste 2 miljoen jaar.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Semiconductor Physics Section
Division of Geology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.