ITEM METADATA RECORD
Title: De waarde van klinische tekens en symptomen voor de diagnose van ernstige infecties bij kinderen in de eerste lijn
Other Titles: The value of signs and symptoms for the diagnosis of serious infections in children in primary care.
Authors: Van den Bruel, Ann
Issue Date: 15-Dec-2006
Abstract: Ernstige infecties worden gedefinieerd als pneumonie, sepsis, meningitis , pyelonefritis, osteomyelitis, cellulitis en bacteriële gastro-enteriti s. Tussen 1998 en 2002 was de incidentie bij kinderen 1% per jaar in Vla anderen, waarvan vier vijfde pneumonie (hoofdstuk 3). Ondanks dit zeldza me voorkomen zijn ernstige infecties verantwoordelijk voor 7-9% van alle sterfgevallen bij kinderen in ontwikkelde landen. Daarbij veroorzaken z e belangrijke morbiditeit, zoals gehoorverlies en nierschade. In tegenstelling tot de lage incidentie van ernstige infecties, komen ‘g ewone’ infecties zeer vaak voor en zijn verantwoordelijk voor 30% van al le consultaties in huisartsgeneeskunde. Een belangrijk aspect van de dia gnostische functie van huisartsgeneeskunde is oppikken van het kleine aa ntal ernstig zieke patiënten uit de groep van veel meer frequent voorkom ende ‘normale’ aandoeningen. Vroegtijdige herkenning van ernstige infect ies is des te belangrijker omdat het de prognose van deze kinderen kan v erbeteren. In huisartsgeneeskunde is deze vroege diagnose voornamelijk gebaseerd op klinische tekens en symptomen. Nochtans is er weinig geweten over de di agnostische waarde hiervan. In het systematische literatuuroverzicht van hoofdstuk 2 bleken observatieschalen en het oordeel van de arts het mee st nuttig. Maar het is de vraag of deze resultaten kunnen gegeneraliseer d worden naar de huisartsgeneeskunde, gezien de meeste studies in het zi ekenhuis werden uitgevoerd. Verwijzing heeft een odds ratio van 2.2 voor de diagnose van een ernstige infectie op de spoedgevallendienst, zoals blijkt uit de studie van hoofdstuk 5. Omwille van dit gebrek aan gegevens, werd de waarde van klinische tekens en symptomen voor de diagnose van ernstige infecties geëxploreerd in ee n kwalitatieve studie (hoofdstuk 4). Een van de thema’s die hier werden geïdentificeerd, was dat ouders de ziekte anders vonden dan vorige ziekt en, hetzij door een ander ziekteverloop, een langere duur of het optrede n van een kritisch incident. In de daaropvolgende diagnostische studie, beschreven in hoofdstuk 6, we rden meer dan 4000 kinderen met een acute infectie geïncludeerd. Testkar akteristieken van de tekens en symptomen waren matig. Klassieke tekens u it tekstboeken, zoals meningeale prikkeling of crepitaties, hadden een h oge specificiteit maar een lage sensitiviteit. Hierdoor zijn deze tekens niet geschikt om een ernstige infectie uit te sluiten als ze afwezig zi jn, maar kunnen ze wel aanleiding geven tot verwijzing of bijkomende tes ten als ze aanwezig zijn. Met classification and regression tree analyse (CART) kunnen bijna alle kinderen met een ernstige infectie correct geclassificeerd worden. Het t eken ‘hier klopt iets niet’ was het meest nuttig. In dit statement synth etiseert de arts een hoeveelheid aan informatie en vindt dat er iets nie t klopt: het is aannemelijk dat hiervoor ervaring nodig is. Daarenboven is het moeilijk om aan studenten of beginnende artsen aan te leren. Om d eze redenen werden de analyses herhaald zonder dit teken. ‘Hier klopt ie ts niet’ werd dan vervangen door een vergelijkbaar maar toch verschillen d teken, namelijk het statement door de ouders ‘deze ziekte is anders’, dat waarschijnlijk ook afhankelijk is van de ervaring van de ouders. Bij komende meer praktisch bruikbare classificatie bomen werden van deze pri maire bomen afgeleid. Alvorens een van de classificatie bomen in de klinische praktijk toe te passen, zijn meer studies nodig. Hoewel de resultaten intern werden geva lideerd, zal een externe validatie nodig zijn om meer stabiele resultate n te bekomen. Resultaten van validatie-studies kunnen in beide richtinge n afwijken van de resultaten van de originele studie, zoals beschreven i n de studie van hoofdstuk 9. Daarna zal ook de impact van het gebruik va n een dergelijk model geëvalueerd moeten worden. Het ultieme doel is imm ers om de prognose van de patiënt te verbeteren, studies die de impact o p artsenniveau evalueren kunnen als intermediair fungeren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.