ITEM METADATA RECORD
Title: Optimization of biosensor interfaces towards the detection of low molecular weight compounds
Other Titles: Optimalisatie van biosensor interfasen voor de detectie van kleine moleculen
Authors: Bonroy, Kristien
Issue Date: 7-Dec-2005
Abstract: Optimalisatie van biosensor interfasen voor de detectie van kleine mo leculen Kristien BONROY In onze huidige maatschappij zijn biologische en medische disciplines st eeds meer afhankelijk van biosensoren en biochips die het mogelijk maken (bio)moleculen op te sporen, te karakteriseren en te kwantificeren voor een grote waaier aan toepassingen. Gevoelige en betrouwbare biosensoren kunnen dan ook een zeer belangrijk hulpmiddel zijn in de diagnostiek, m aar ook bij het opsporen van nieuwe geneesmiddelen. Op dit ogenblik word t de opgang van deze biosensoren en biochips echter vertraagd door hun b eperkte gevoeligheid voor bepaalde analieten zoals bijvoorbeeld de detec tie van kleine moleculen in complexe stalen. Het doel van deze studie wa s na te gaan welke aspecten de realisatie van dergelijke gevoelige en se lectieve affiniteitsbiosensoren kan vergemakkelijken. Meer specifiek, ri chtte deze studie zich erop om via modificaties en optimalisaties van de verschillende chemische en biologische niveaus van een biosensor, het u iteindelijk biosensor signaal te controleren en te verbeteren. In deze s tudie werden bovenstaande niveaus onderzocht en gewijzigd via een multid isciplinaire benadering: (1) Vervanging van het vlak goud substraat door een drie-dim ensionaal substraat (2) Modificatie en verkleining van de biologische receptor m oleculen om te streven naar georiënteerde immobilisatie van biomoleculen op het sensor substraat (3) Het gebruik van zelf-assemblerende monolagen (SAMs) van thiolen en disulfide moleculen, om biologische moleculen te immobilisere n op het sensor oppervlak en om niet-specifieke binding te verminderen, in combinatie met verschillende indirecte immunoassays (4) Combinatie van de geoptimaliseerde interfase laag en de immunoassay met IMEC¬ís vertaalsystemen In dit doctoraatsproject werden in eerste instantie de verschillende rou tes om het biosensor signaal te wijzigen, geïdentificeerd en geoptimalis eerd. Hierbij werd aangetoond dat zowel op het niveau van het sensor sub straat, als op het niveau van de chemische koppelingslaag, als op het ni veau van de biologische receptor moleculen kan worden ingespeeld om het uiteindelijk biosensor signaal drastisch te verhogen. Daarnaast toonde d it onderzoek aan dat voor de ontwikkeling van een gevoelige biosensor ee n multidisciplinaire benadering van het probleem noodzakelijk is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory for Pharmaceutical Biology (-)
Division of Gene Technology (-)
Physics and Astronomy - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.