ITEM METADATA RECORD
Title: Renewable Derivatives of Furfuryl Alcohol
Other Titles: Synthese van hernieuwbare furfurylalcohol derivaten met nieuwe heterogene katalysatoren.
Authors: Hoydonckx, Hans; M9605423
Issue Date: 30-Mar-2006
Abstract: Renewable derivatives of furfuryl alcohol Samenvatting Furfuryl alcohol (FA) is zonder meer het belangrijkste product van de he dendaagse furfural chemie. Furfural wordt geproduceerd uit de hemicellul osefractie van biomassa. Het merendeel van de wereldwijd geproduceerde f urfural wordt gehydrogeneerd naar FA. FA vindt zijn grootste indus triële toepassing als bindmiddel voor gietvormen in de gieterij-industri e. In het experimentele deel van dit werk werden processen ontwikkeld voor de productie van hoogwaardige afgeleide producten van FA. In het eerste gedeelte werd de productie van 2,5-bishydroxymethylfuran ( BHMF) uit FA en formaldehyde onderzocht. Dit onderzoek resulteerde in ee n continu proces op basis van een heterogene katalysator. BHMF is een mo gelijke basiscomponent in de formulering van thermoset furaanharsen met laag VOC gehalte. De gehydrogeneerde vorm van BHMF, 2,5-bishydroxymethyltetrahydrofuran, i s een waardevol diol voor de productie van polyurethanen. Om deze molecu le direct aan te maken uit het synthesemengsel van BHMF werd een efficië nt 2-staps hydrogenatieproces ontwikkeld. De processen die ontwikkeld we rden voor FA bleken ook toepasbaar voor de productie van 5-methylfurfury l alcohol en 5-methyltetrahydrofurfuryl alcohol uit 2-methylfuran. In het laatste hoofdstuk van het experimentele gedeelte werd de aanmaak van 1,5-pentaandiol (1,5-PD) onderzocht. De rechtstreekse hydrogenolyse van FA naar 1,5-PD bleek industrieel niet haalbaar. De hydrogenolyse van tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) naar 1,5-PD m.b.v. een Cu katalysator daarentegen, kon wel met acceptabele opbrengsten uitgevoerd worden, maa r er waren hoge reactietemperaturen en drukken nodig om deze react ie selectief uit te voeren. Daarom werd er een alternatief proces ontwik keld waarbij het THFA-derivaat,3,4-dihydro-2H-pyran (DHP), selectief én onder milde condities, omgezet wordt in 1,5-PD. Furfural chemie is één van de oudste vormen van biorefinery op basis van suikers. Verwacht wordt dat de hoge prijzen in de petrochemie nieuwe opportuniteiten zullen creëren voor chemicaliën gebaseerd op furfural.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Surface Chemistry and Catalysis

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.