ITEM METADATA RECORD
Title: Methyl tert-butyl ether (MTBE): biodegradation in gasoline contaminated soils and selectd aspects of aquatic ecotoxicology
Other Titles: Methyl tert-butyl ether (MTBE): biodegradatie in benzine vervuilde gronden en geselecteerde aspecten met betrekking tot aquatische ecotoxicologie
Authors: Moreels, David; M0130788;
Issue Date: 18-Feb-2005
Abstract: De synthetische verbinding, methyl tert-butyl ether (MTBE), die algem een aangewend wordt als brandstofadditief, wordt in toenemende mate gede tecteerd in het milieu. Microbiële afbraak wordt beschouwd als de meest economische en ecologisch verantwoorde saneringspraktijk voor MTBE bevui lde gronden. In dit onderzoek werd meer informatie bekomen in verband me t (i) de aanwezigheid van een MTBE biodegradatiepotentieel in gronden, ( ii) methoden om de afbraak te stimuleren, (iii) de dominante bacteriën i n de MTBE afbrekende mengcultuur en (iv) de toxiciteit van MTBE voor aqu atische organismen. Slechts op één van de 7 onderzochte terreinen werd van nature een MTBE a fbraakpotentieel aangetroffen. Het toevoegen van een extra koolstofbron zoals benzeen of propaan versnelde de afbraaksnelheid, maar de culturen bleken zeer gevoelig aan pH schommelingen en zuurstofconcentratie. De samenstelling van de bacteriële gemeenschap was verschillend n aargelang de diepte van de herkomst van de terreinstalen. Na 2 jaar blev en de moleculaire vingerafdrukken van de betrokken gemeenschappen zich g roeperen per diepte en slechts in de 2de plaats volgens de opgelegde con ditie. Bacteriën verwant aan Rubrivivax gelatinosus PM-1, een g ekende MTBE-afbrekende stam, werden geïdentificeerd. Een opeenvolgende r eeks van transfers leidde tot MTBE-afbrekende bodemvrije culturen, welis waar met een bacteriële gemeenschap die verschilde van de oorspronkelijk e aanrijkingsculturen. De gemeenschappen bestonden uit een verscheidenhe id aan bacteriën, met Pseudomonas sp. als meest voorkomend genus. In deze bodemvrije culturen werden eveneens bacteriën verwant aan PM-1 aang etroffen. Van de MTBE-afbrekende mengculturen, werden kweekbare bacterië n verkregen die ofwel MTBE in vloeibare cultuur konden afbreken ofwel ko nden groeien op een vast voedingsmedium onder een MTBE atmosfeer. De MTB E-afbrekende mengcultuur werd met succes gebruikt in een bioaugmentatie experiment met benzine gecontamineerde grond, die bij aanvang geen MTBE afbraakpotentieel vertoonde. Blootstelling van Clarias gariepinus, de Afrikaanse katvis, aan toene mende MTBE en TBA concentraties, leidde tot een afname van het percentag e gezonde larven. Bovendien werden een toegenomen aantal misvormingen en een hogere mortaliteit vastgesteld. Chronische blootstelling van de zeb ravis, Danio rerio, aan MTBE, leidde tot een toegenomen concentratie van vitellogenine in het bloedplasma van de mannelijke vissen en had een significant negatieve invloed op de parameterwaarden voor spermamotilit eit.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Ecology, Evolution and Biodiversity Conservation Section
Division Soil and Water Management

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.