ITEM METADATA RECORD
Title: Composition and Relations of Architectural Models Supported by an Architectural Description Language (Compositie en relaties voor architecturale modellen ondersteund door een architecturale beschrijvingstaal)
Other Titles: Composition and Relations of Architectural Models Supported by an Architectural Description Language
Authors: Bouck√©, Nelis
Issue Date: 23-Oct-2009
Abstract: Software architectuur speelt een prominente rol in het ontwerpen van ste eds complexere gedistribueerde systemen. De manier waarop een architectu ur is beschreven is een belangrijk aspect van een software architectuur. De huidige state-of-the-art schrijft voor om die beschrijving te struct ureren aan de hand van meerdere modellen die gegroepeerd zijn in views. Elk view beschrijft een reeks verwante van concerns van de belanghebbend en van het systeem. Het probleem dat het onderzoek van dit proefschrift motiveert, is dat ar chitecten typisch moeite hebben de modellen in een architecturale beschr ijving consistent te houden met elkaar. Bij elke kleine verandering aan een model moet een architect alle modellen herziening en mogelijk aanpas sen. De typische hoge graad van evolutie in software maakt dit tijdroven d en omslachtig. Dit probleem manifesteert zich vooral bij modellen die hoofdzakelijk informatie van andere modellen bevatten (de zogenaamde geï ntegreerde modellen). Het beschrijven van dit soort modellen is noodzake lijk voor het verkrijgen van een overzicht, voor het begrijpen de intera cties, voor samenbrengen van verschillende functies, of voor de communic atie met belanghebbenden. De contributies van dit proefschrift zijn relaties en composities voor a rchitecturale modellen, ingebed in een architecturale beschrijvingstaal. Er is bovendien een formele beschrijving van de taal en de nodige tool ondersteuning. Het geheel vormt een compositiemechanisme om consis tentie te handhaven voor geïntegreerde modellen. De geïntegreerde modell en moeten niet langer rechtstreeks onderhouden worden door de architect. In plaats daarvan beschrijft de architect de relaties en compositiespec ificaties. Met behulp van die specificatie kan een geïntegreerde model a utomatisch afgeleid worden door een tool. Het voordeel is dat wijziginge n in een model automatisch worden doorgegeven aan alle geïntegreer de modellen. Het compositiemechanisme van dit proefschrift is formeel be schreven om ervoor te zorgen dat de semantiek behouden blijven tijdens c ompositie. Het onderzoek naar relaties omvat ook criteria voor het karak teriseren en vergelijken van relaties tussen architecturale modell en. Als validatie hebben we een empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van composities en relaties in verschillende toepassinge n: een Traffic Management Systeem, een industrieel transportsysteem, en een digitaal publicatiesysteem. De empirische studie toont een verminder ing tot 29% voor de initiële specificatie en tot 52% vermindering van he t aantal handmatige wijzigingen die nodig zijn voor een aantal realistis che veranderingen aan het systeem.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
phd.pdf Published 2788KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.