ITEM METADATA RECORD
Title: Multimedia, Interactivity, and Hypertext in Online News: Effect on News Processing and Objective and Subjective Knowledge
Other Titles: Multimedia, interactiviteit en hypertekst in online nieuws: effect op nieuwsverwerkingsproces en objectieve en subjectieve kennis.
Authors: Opgenhaffen, Michaël
Issue Date: 25-Sep-2009
Abstract: Tijdens de voorbije 15 jaar is de toegang tot en het gebruik van het int ernet exponentieel gestegen. Het internet kan echter nog steeds als onvo lwassen beschouwd worden en verandert nog haast elke dag. Dit lijkt zeke r ook het geval te zijn voor online nieuws. Mede als gevolg van de digit alisering is het voor nieuwsmakers mogelijk om verschillende mediaformat en met elkaar te combineren, deze aan elkaar te linken en de nieuwsgebru iker op een interactieve manier te betrekken bij het nieuws. Recent onde rzoek heeft uitgewezen dat het internet een belangrijkere bron voor nieu ws dan kranten is geworden en dat bij jongeren onder de dertig het inter net zelfs concurreert met de televisie om de eerste plaats. Toch blijft de vraag of en hoe het online nieuws een impact heeft op de kennis van d e online nieuwsgebruiker. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden wil dit onderzoek een antwoord bieden op de vraag hoe online nieuwsmedia gebruik maken van multimedia, interactieve en hypert ekstuele toepassingen en hoe deze de nieuwsverwerking en uiteindelijke k ennis bij de nieuwsgebruiker beïnvloeden. Een inhoudsanalyse onderzocht de manier waarop nieuwsmedia het nieuws on line presenteren. We kwamen tot de bevinding dat online nieuwsmedia op e en heel verschillende manier gebruik maken van online toepassingen. Een nieuwsbericht op een digitale krant ziet er helemaal anders uit dan hetz elfde nieuwsbericht dat op een discussieforum geplaatst wordt of via een RSS feed naar de gebruiker toegezonden wordt. Deze resultaten stelden o ns in staat om een typologie van online nieuwsmedia op te stellen waarbi j een opdeling volgens het gebruik van multimedia, interactiviteit en hy pertekst werd gemaakt. De resultaten gaven ons ook een stand van zaken v an het gebruik van online toepassingen door Vlaamse online nieuwsmedia. De conclusie die we op basis hiervan kunnen trekken is dat de Vlaamse ni euwsmedia de mogelijkheden van het internet niet ten volle benutten, iet s wat ook reeds door vorige onderzoeken werd aangekaart. Vervolgens werd een online survey uitgevoerd bij Vlaamse hogeschoolstudenten. Deze stud ie toonde aan dat jongeren, in tegenstelling tot de algemene verwachting , geen zware online nieuwsgebruikers. Ze blijken onder elkaar te verschi llen in het gebruik van zowel online nieuwsmedia als online nieuwstoepas singen, met een grote groep die het nooit of zelden gebruikt, en een kle ine groep van veelgebruikers. Dit resultaat is belangrijk voor wetenscha ppers die de digitale kloof onderzoeken en die ervoor pleiten om niet me er te focussen op het onderscheid tussen toegang en geen toegang tot het internet, maar eerder op de vraag waarmee online gebruikers zich bezigh ouden eens de toegang tot het internet verzekerd is. Logistische regress ieanalyses toonden bovendien aan dat digitale ervaring een heel belangri jke voorspeller is van online nieuwsgebruik, en dat deze factor zelfs be langrijker lijkt te zijn dan de vaak bestudeerde variabelen als leeftijd en geslacht. De bovenvermelde bevinding dat online nieuwsmedia enorm verschillen in h et gebruik van online toepassingen in combinatie met het gegeven dat een op het eerste zicht homogene groep van hogeschoolstudenten enorm versch ilt in het gebruik van deze nieuwstoepassingen, biedt steun aan het opze t van deze studie om de impact van multimedia, interactiviteit en hypert ekst op de kennis te onderzoeken. Hiervoor werden een aantal experimente n opgezet waarbij online nieuwsartikelen gemanipuleerd werden. Verschill ende communicatiewetenschappelijke en cognitiefpsychologische theorieën werden als theoretisch kader gebruikt. Vooral het Limited Capacity Model of Mediated Message Processing (Lang, 2000) was hierbij heel belangrijk . Deze theorie stelt dat nieuwsconsumenten allen actief informatie verwe rken maar tegelijk dat de cognitieve mogelijkheden hiervoor beperkt zijn . Hierdoor kunnen vormelijke en structurele kenmerken de cognitieve info rmatieverwerking positief of negatief beïnvloeden. De kennisexperimenten die in deze studie peilden naar de objectieve kennis (“wat hebben de ni euwsgebruikers onthouden van het nieuws?”) toonden inderdaad aan dat er een interactie-effect optreedt tussen online toepassingen, de moeilijkhe idsgraad van het nieuwsartikel en de digitale ervaring van de nieuwsgebr uiker. Bij gemakkelijke artikelen zorgen de online toepassingen ervoor d at het nieuws beter onthouden wordt bij nieuwsgebruikers, maar alleen bi j diegene met weinig webervaring. Bij ervaren nieuwsgebruikers zorgt de toevoeging van online features net voor een daling van de kennis. Het om gekeerde zien we bij moeilijke artikelen waar de toevoeging van online t oepassingen zorgt voor een betere kennis bij nieuwsgebruikers met veel w ebervaring, maar een status quo of zelfs een daling bij onervaren nieuws gebruikers veroorzaakt. De laatste onderzoeksfase onderzocht in welke ma te deze online features de subjectieve of zelf-waargenomen kennis (“wat denken de nieuwsgebruikers dat ze onthouden van het nieuws?”) beïnv loeden. De experimenten toonden duidelijk aan dat multimedia, interactie ve en hypertekstuele toepassingen in online nieuws ook een impact hebben op het gevoel van op de hoogte te zijn bij nieuwsgebruikers. Bovenstaande bevindingen bieden inzicht in de manier waarop online nieuw sgebruikers leren van het online nieuws en op welke manier ze hun eigen kennis inschatten. Media-onderzoekers kunnen van de resultaten en sugges ties, die in dit werk besproken werden, gebruik maken om de complexiteit van online nieuws en de manier waarop het onze kennis beïnvloedt verder te bestuderen. Online journalisten kunnen deze inzichten gebruiken om d e mogelijke voor- en nadelen van online toepassingen af te wegen alvoren s ze online te gebruiken. De uitdaging voor journalisten bestaat er in o m zich het juiste gebruik van multimedia, interactiviteit en hypertekst eigen te maken waarbij de cognitieve mogelijkheden van de nieuwsgebruike r niet overbelast worden en verveling vermeden wordt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Institute for Media Studies
Faculty of Arts, Campus Sint-Andries Antwerp
Faculty of Arts - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_archief.pdf Published 3109KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.