ITEM METADATA RECORD
Title: Characterisation of historical mortars and mineralogical study of the physico-chemical reactions on the pozzolan-lime binder interface.
Other Titles: Karakterisatie van historische mortels en mineralogische studie van de fysico-chemische reacties op het puzzolaan- kalkbindmiddel contactoppervlak.
Authors: Mertens, Gilles
Issue Date: 12-Oct-2009
Abstract: Het gebruik van puzzolanen kent veel ecologische, economische en technis che voordelen. Een beperkte kennis over de interacties tussen deze cement-vervangende materialen en het bindmiddel, zorgen echter voor een beperkte verspreiding van de technologie. Gelijkaardige puz zolane interacties hebben opgetreden in oude Romeinse mortels. Bov endien, kan door een onderzoek naar oude mortels de technologische evolu tie van dit materiaal doorheen de tijd, ook na de Romeinse periode, in k aart worden gebracht. Deze technologische evolutie werd nagegaan voor Romeinse tot middeleeuws e mortels uit Tongeren en Doornik. Door het gebruik van gekende te chnieken en nieuw ontwikkelde methodologieën, kon er een duidelijke tech nologische evolutie worden waargenomen in de mortels uit Doornik. In Tongeren is deze evolutie minder voor de hand liggend. Op beide sites werden er echter duidelijk plaatselijk beschikbare materialen geb ruikt in de mortels en wordt het hergebruik van grondstoffen en/of het g ebruik van afvalmaterialen gesuggereerd. De oude mortels hebben doorheen de tijd een belangrijke mineralogische e n geochemische evolutie ondergaan. Zowel een verdere uitkristallis atie van de zich initieel vormende mineralen alsook een carbonatatie van diezelfde mineralen werd waargenomen. Een duidelijke evolutie van de zich uitkristalliserende mineralen werd eveneens geobserveerd in de eerste weken /maanden in zelf-aangemaakte kalk-puzzolaan mengsels. Een toegewijde literatuurstudie toonde aan dat zeoliet-houdende tuffen v eelbelovend zijn als puzzolane materialen, hoewel een fundamentele kenni s over hun puzollane eigenschappen ontbreekt. Deze studie toont aa n dat de uitwendige oppervlakte en de aard van de uitwisselbare kationen de reactiviteit op korte termijn beïnvloeden. Hun reactiviteit op lange termijn is voornamelijk afhankelijk van de Si/Al verhouding van d e zeolieten en voor een aantal specifieke stalen eveneens van de kation- inhoud. In de diffusie-gecontroleerde puzzolane reactie (na 3 dagen) wordt voorn amelijk C-S-H gevormd met een lage Ca/Si verhouding en een Si/Al verhoud ing van 5 à 6. Bovendien wordt er een AFm fase gevormd met va riabele samenstelling. Een tweede aluminaatfase vormt zich mogelij k tijdens de reactie met Al-rijke puzzolanen. Het blijkt duidelijk dat er een evolutie is in de samenstelling van de m ortels doorheen de tijd, alsook een verandering in de technologische ken nis vanaf de Romeinse tijd tot de Middeleeuwen.
Description: /
Table of Contents: Contents
List of Figures
List of Tables
1 Introduction and Aim
1.1 Introduction
1.2 Aim & Problem Definition
1.3 Structure of the Thesis
2 Mortar and Binder Technology
2.1 Pre-Roman
2.2 Roman - Middle Ages
2.3 Post Middle Ages : 18th 19th and 20th Century
2.3.1 Natural Cements
2.3.2 Hydraulic Lime
2.3.3 Artificial Cement
2.3.4 Summary
2.4 Current Mortar Technology and Challenges
3 Pozzolanic Reaction
3.1 Pozzolans & Pozzolanic Reaction
3.2 Research Results of the Pozzolanic Reaction
3.2.1 Materials
3.2.2 Progress of the Pozzolanic Reaction
3.2.3 Reaction Products
3.3 Pozzolans in Ancient Mortars
3.4 Discussion and Conclusions
4 Ancient Mortars and Technology
4.1 Analysis Methods
4.1.1 Petrography
4.1.2 Chemistry
4.1.3 Mineralogy
4.2 Case Studies
4.2.1 Tournai
4.2.2 Tongeren
4.3 Conclusions
5 Synopsis
Bibliography
List of Publications
Glossary
Appendices
ISBN: 978-90-8649-285-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Geology
Building Materials and Building Technology Section
Heritage @ KU Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ThesisVolgensTemplate.pdf Published 20928KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.