ITEM METADATA RECORD
Title: Instruction Transfer and Storage Exploration for Low Energy Embedded VLIWs (Exploratie van instructiegeheugenbeheer voor ingebedde VLIW-processoren met laag energieverbruik)
Other Titles: Instruction Transfer and Storage Exploration for Low Energy Embedded VLIWs
Authors: Vander Aa, Tom; M9405378
Issue Date: 29-Sep-2005
Abstract: Draagbare elektronische apparaten vinden steeds meer de weg naar ons dag elijks leven: mobiele telefoons, zakagenda's of draagbare dvd-spelers. D eze toestellen werken op batterijen en omdat de consument verwacht dat d ie lang meegaan zonder herladen, is het beperken van het energieverbruik bij het ontwerp van het apparaat essentieel. Anderzijds vragen deze sys temen zeer veel rekenkracht. Om redenen van flexibiliteit bevatten deze systemen dikwijls een program meerbare processor. Very Long Instruction Word (VLIW) processoren, processoren met zeer lange instructiewoorden, zijn hiervoor een geschik te kandidaat omdat ze voldoende rekenkracht bieden, maar toch relatief e nergiezuinig zijn. Uit analyse van het energieverbruik van VLIW pr ocessoren blijkt echter dat toch nog veel energie wordt verbruikt in de instructiegeheugenhiërarchie. Dit proefschrift stelt een methode voor, ITSE genaamd, om het energiever bruik in de instructiegeheugens van VLIW processoren systematisch te red uceren. ITSE staat voor Instruction Transfer and Storage Explora tion, oftewel het uitzoeken hoe instructies moeten verplaatst en opge slagen worden. De methode is opgebouwd rond de lusbufferarchitectuur. Ee n lusbuffer is een klein geheugen dat enkel wordt gebruikt voor het uitv oeren en opslaan van de belangrijkste lussen van het programma. Omdat he t geheugen klein is, is het ook energie-efficiëent. Er zijn verschillend e stappen nodig om met behulp van de lusbuffer tot een energiezuinige op lossing voor de instructiegeheugenhiërarchie te komen. Deze stappen. die samen de ITSE methode vormen, zijn uitgewerkt in dit proefschrift. Als eerste stap, is een methode uitgewerkt voor het bepalen welke lussen belangrijk genoeg zijn om uitgevoerd te worden vanuit de lusbuffer. Dan kzij grondige analyse wordt de lusbuffer hierdoor optimaal benut. Vervolgens wordt er onderzocht wat de invloed is van codetransformaties op het energieverbruik van de instructiegeheugens. Twee types van codetr ansformaties werden onderzocht: klassieke code transformaties en paralle llisme verhogende transformaties. Ze zijn aanwezig in de compiler om de prestaties van de toepassing te verbeteren, maar hun invloed op het ener gieverbruik was niet duidelijk. Daarom worden in dit proefschrift richtl ijnen opgebouwd voor het toepassen van codetransformaties op een energie bewuste manier. Tevens tonen we aan dat de methodes voor het verlagen van het energiever bruik in de instructiegeheugens niet in conflict treden met methodes om het energieverbruik in de datageheugens te reduceren. Voor een verzameling representatieve multimediatoepassingen werd de ener giewinst van de verschillende stappen gemeten. De volledige methodologie werd toegepast op een realistische videotoepassing, en ook hiervoor wor den de resultaten gepresenteerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.