ITEM METADATA RECORD
Title: Optimalisatieplatform voor de koppelregeling van 8/6 SR-motoren
Other Titles: Optimization Platform for 8/6 SR-Motor Torque Control
Authors: D'hulster, Frederik; M9627273
Issue Date: 17-May-2005
Publisher: K.U.Leuven
Abstract: Tengevolge van steeds toenemende eisen, die gesteld worden aan SR-motor aandrijvingen, wordt het belang van een flexibele aansturing steeds grot er. Sommige toepassingen eisen een laag geluids- of trillingsniveau, bij andere is het rendement belangrijk. Dit doctoraatsproefschrift beschrij ft het ontwerp en de realisatie van een optimalisatieplatform voor de ko ppelregeling van 8/6 SR-motoren. Via de koppelregeling kan het motorgedr ag bij standaard SR-motor bouwvormen afgestemd worden op de eisen van el ke nieuwe toepassing. Bij vollast wordt het maximum koppel van de motor gevraagd en is er geen mogelijkheid tot optimalisatie. De parameters van de koppelregeling wor den afgeleid om bij elke motorsnelheid het maximum koppel te leveren. Bi j deellast bestaan er verschillende combinaties van stroomgrootte en aan stuurhoeken voor hetzelfde koppel maar motorrendement, koppelrimpel of g eluid kunnen sterk verschillen. Deze vrijheid biedt de mogelijkheid tot optimalisatie van de parameters van de koppelregeling. De optimalisatiep arameters zijn referentiestroom, aan-hoek, uit-hoek en vrijloop-hoek. Ee n kostfunctie, bestaande uit een gewogen som van gedragsfuncties, heeft een minimum bij de optimale parametercombinatie. De meest interessante g edragsfuncties bij SR-motoren zijn het rendement, de koppelrimpel en het geluid. Via een niet-lineair motormodel, met inbegrip van verzadiging e n gebaseerd op eenfasige FE-magnetiseringsdata, worden de gedragsfunctie s uitgerekend. Deze gedragsfuncties worden slechts eenmalig berekend en dienen als inputdata voor het optimalisatieplatform. Uitgaande van het m aximum koppel-snelheid gedrag wordt het volledige werkingsgebied van de SR-motor opgesplitst in equidistante koppel-snelheid lijnen. Dergelijke rasterverdeling genereert referentie koppel-snelheid werkingspunten, die als randvoorwaarden gelden in het optimalisatieplatform. Via een direct zoekalgoritme wordt de optimale parametercombinatie voor elk koppel-sne lheid werkingspunt van de SR-motor bepaald. Het optimalisatieplatform voor de koppelregeling van 8/6 SR-motoren resu lteert in een verhoogde flexibiliteit en een sterke reductie van de ontw erpcyclus en time-to-market.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.