ITEM METADATA RECORD
Title: CRISP: A Scalable VLIW Processor for Low Power Multimedia Systems (CRISP: een schaalbare VLIW processor voor laag-vermogen multimedia systemen)
Other Titles: CRISP: A Scalable VLIW Processor for Low Power Multimedia Systems
Authors: Barat Quesada, Francisco; M9831688
Issue Date: 24-May-2005
Abstract: De laatste jaren is de vraag naar draagbare multimediatoestellen zeer st erk gestegen. Het ideale multimediatoestel is in staat om geluid en beel d van hoge kwaliteit af te spelen, is geschakeld in een netwerk, en is g oedkoop en gebruiksvriendelijk. Om aan het dynamisme van huidige en toek omstige multimediatoepassingen het hoofd te bieden zal het op één of mee rdere programmeerbare processoren worden gebaseerd die speciaal voor het toepassingsdomein zijn ontworpen. Om een dergelijk apparaat te kunnen verwezenlijken, zal de rekenkracht v an de processoren zeer sterk moeten toenemen zonder dat hun energieverbr uik verhoogt. Dit proefschrift stelt tot doel te bewijzen dat processore n met zeer lange instructiewoorden (Very Long Instruction Word, of kortw eg VLIW processoren), een doeltreffende oplossing bieden om de energie-e fficiëntie van multimediatoepassingen te verbeteren, indien de juiste te chnieken op het gebied van architectuur en van compilatie worden toegepa st om de schalingslimieten van gewone VLIW processoren te verlegen. Het basisargument hiervoor is dat multimediatoepassingen voldoende instructi eniveauparallelisme bevatten dat efficiënt uitgebaat kan worden door een aangepaste VLIW processor. Om deze stelling te bewijzen, presenteert en evalueert dit proefschrift CRISP, een herconfigureerbare processor met hoge granulariteit en de bij horende compiler. CRISP (Coarse- Grained Reconfigurable Instruction Set Processor) bouwt verder op meer traditionele geclusterde VLIW processore n door ze te combineren met herconfigureerbare processoren. Aan de basis hiervan liggen een geclusterd datapad dat kan werken met predicaten, en twee vernieuwende uitbreidingen, namelijk een instelbare, aangepaste ba ndbreedte voor het ophalen van instructies en functionele eenheden die g eprogrameerd kunnen worden om te werken in een ketting. In de CRISP architectuur zijn vele parameters vrij gelaten, zodat een on twerpruimte onstaat waarin een geschikte invulling van de verschillende paramaters dient gevonden te worden voor een bepaalde toepassingsdomein. Hiertoe stelt dit werk ook een uitbreidbaar raamwerk voor het gestructu reerd doorlopen van de ontwerpruimte.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Associated Section of ESAT - INSYS, Integrated Systems

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.