ITEM METADATA RECORD
Title: De provocatie van het christelijke openbaringsbegrip
Authors: Geldhof, Joris
Issue Date: 24-Mar-2005
Abstract: Deze studie heeft zich een dubbel doel voor ogen gesteld. Enerzijds wil ze begrijpen waarom precies de moderniteit, voornamelijk bij monde van de filosofie, fundamentele bezwaren heeft geuit ten aanzien van de christelijke openbaringsclaim. Anderzijds wil ze - in antwoord op die kritiek - speuren naar de betekenisinhoud van die openbaring en de relevantie ervan in de context van de hedendaagse theologie aantonen en verdedigen. De dubbele beweging die dit onderzoek aldus maakt, wordt weerspiegeld in de titel van het proefschrift: de provocatie van het chr istelijke openbaringsbegrip. Want ontegensprekelijk wordt de openbaring uitgedaagd door de aanspraken en de mentaliteit van de moderne wijsbegeerte. Maar daarmee is allerminst het laatste woord erover uitgesproken: de openbaring zelf daagt ook de moderniteit in haar vele gedaanten uit. De tweevoudige doelstelling van het ondernomen onderzoek verklaart meteen het complex van onderling samenhangende vragen waarop het een antwoord tracht te geven: Wat schort er precies tussen moderniteit en openbaring? Over welke argumenten beschikt de moderne kritiek ten aanzien van de christelijke openbaringsclaim? Is het christendom (uiteindelijk) verzoenbaar met de moderne wijsbegeerte? Wat is de betekenis van de openbaring? Is het nog langer opportuun om de openbaring als concept te hanteren in de theologische reflectie? Welke speculatieve insteek is gewenst om de impasse tussen moderniteit en openbaring te deblokkeren? Hoe kan de notie 'openbaring' ook in de toekomst dienen om de inhoud en de zin van het christendom, zowel ad intra als ad extra, inzichtelijk en geloofwaardig te maken? Is openbaring intellectueel gezien nog enigermate van tel? Met het oog op een overzichtelijke behandeling van al deze thema's is dit proefschrift in een viertal hoofdstukken van ongelijke lengte onderverdeeld. De lengte van de hoofdstukken staat in een evenredige verhouding tot het inhoudelijke belang ervan in de architectoniek van de hele studie. Het eerste en het vierde hoofdstuk zijn de kortste en ongeveer even lang. Het tweede hoofdstuk is veel belangrijker en langer, doch slechts de helft zo lang als het derde. Vanzelfsprekend is het derde hoofdstuk dus het belangrijkste. Het proefschrift vangt trouwens aan met een inleiding en wordt afgerond met een literatuurlijst.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.