ITEM METADATA RECORD
Title: High-Resolution DOA Extraction (for Wireless Communication Systems): Theoretical Analysis and Experimental Verification (Hoge resolutie DOA extractie (voor draadloze communicatiesystemen): theoretische analyse en experimentele verificatie)
Other Titles: High-Resolution DOA Extraction (for Wireless Communication Systems): Theoretical Analysis and Experimental Verification
Authors: Verhaevert, Jo; M9405607
Issue Date: 1-Jul-2005
Abstract: Onze wereld wordt steeds kleiner, landen lijken wel dorpjes en mensen re izen de hele wereld af. Ze willen dan vaak ook nog op elk moment en over al met elkaar kunnen communiceren. Het belang van communicatie, en in he t bijzonder van draadloze communicatie, wordt zo onmiskenbaar groot. Gee n wonder dus dat bij manier van spreken elke dag nieuwe technologieën on tworpen worden om nog meer over het propagatiekanaal te weten te komen, zodat een efficiëntere draadloze communicatie mogelijk wordt. Dit doctoraatsonderzoek concentreert zich op één specifiek hoge res olutie parameter extractie algoritme, met name het SAGE algoritme. Met d at algoritme kun je de verschillende aankomstrichtingen van elk belangri jk pad extraheren. Op die manier wordt niet alleen de azimuthhoek en de elevatiehoek, maar ook de tijdsvertraging (of de afstand), de Doppler fr equentieverschuiving en de complexe amplitude (of het vermogen) zeer pre cies geschat. De kennis van deze parameters kan dan gebruikt worden voor kanaalmodellering. De nauwkeurigheid van de schattingen en de invloed v an positiefouten en koppeling werden in het werk onderzocht. Het algoritme werd uitgetest met simulaties en geverifieerd met meetdata , die bekomen werden in een binnenhuisconfiguratie op de universiteit va n Kassel. Bij grote antenneroosters en voor breedbandige metingen wordt er een aanpassing aan dit algoritme voorgesteld. Ook het stralingspatroo n wordt toegevoegd in dit algoritme. Daarnaast komen de berekening en re alisatie van twee van de vijf ideale uniform verdeelde bolvormige antenn eroosters aan bod. Zij lossen hiermee de dubbelzinnigheid van de fase op , die ontstaat als de aankomstrichtingen geschat moeten worden in de dri e dimensies.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT- TELEMIC, Telecommunications and Microwaves

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.