ITEM METADATA RECORD
Title: Fractal Network Traffic Modeling: Bridging the Gap Between Mathematical Models and Measurable Parameters (Modelleren van fractale netwerktrafiek: het overbruggen van de kloof tussen wiskundige modellen en meetbare parameters)
Other Titles: Fractal Network Traffic Modeling: Bridging the Gap Between Mathematical Models and Measurable Parameters
Authors: Sleurs, Kristof; M0116635
Issue Date: 6-Nov-2009
Abstract: Het modelleren van netwerktrafiek wordt reeds lang beoefend en vindt zij n oorsprong zelfs voor het ontstaan van het internet zelf. Enige tijd ge leden, toen het vaste telefonie-netwerk het populairst was, werden zeer nauwkeurige en praktisch bruikbare modellen ontwikkeld die ingenieurs to elieten om de congestie van hun spraaknetwerken succesvol te voorspellen . De introductie van pakketgeschakelde netwerken bracht echter een aanta l veranderingen in de fundamentele karakteristieken van netwerktrafiek m et zich mee. De modellen die ontworpen werden voor circuitgeschakelde ne twerken verloren hun nauwkeurigheid, en mensen zijn beginnen te zoeken n aar nieuwe trafiekmodellen die toepasbaar waren op dit nieuwe type van n etwerken. De exponentiële groei van het internet - wat een pakketgeschak eld netwerk is - en de dalende populariteit van het oude telefoniesystee m benadrukten steeds meer de dringende nood aan een goed trafiekmodel. Tijdens de laatste tiental jaren werden verschillende vernieuwende trafi ekmodellen ontwikkeld. Deze modellen kunnen ruwweg in twee grote categor ieën verdeeld worden: structurele modellen en wiskundige modellen. Het e erste type probeert maximaal gebruik te maken van de voortdurend groeien de rekenkracht van computers om de werking van een volledig netwerk in s oftware na te bootsen. Alle componenten van de te modelleren netwerktopo logie en alle gebruikte toepassingen en protocols worden in de software ingevoerd en geprogrammeerd. Vervolgens simuleert deze software het onts taan en de levensloop van elk pakketje in het netwerk. Deze techniek lev ert zeer nauwkeurige resultaten voor netwerken met een redelijke omvang, maar het modelleren van de grote trafiekvolumes die op de ruggengraatve rbindingen van het internet vloeien vergt een meer dan praktisch haalbar e hoeveelheid rekenkracht en menselijke programmatie. Daartegenover staan de wiskundige modellen. Deze maken meestal gebruik v an een wiskundige beschrijving of voorstelling van de eigenschappen van gemeten netwerktrafiek, en ze gebruiken wiskundige technieken om realist ische pakketstromen na te bootsen. Snelheid, nauwkeurigheid en schaalbaa rheid zijn enkele voordelen van dit type modellen, maar hiernaast hebben ze eveneens het belangrijke nadeel dat ze moeilijk te gebruiken zijn va nwege het ontbreken van een duidelijke relatie tussen meetbare groothede n op computernetwerken en de gebruikte wiskundige beschrijving van netwe rktrafiek. De belangrijkste doelstelling van deze thesis is het onderzoeken van dez e link tussen realistische fenomenen en grootheden en de wiskundige voor stelling van netwerktrafiek, gebruikt door geavanceerde trafiekmodellen, m.n. het momentengedrag. We zullen dit probleem aanpakken uitgaande van een verzameling van datasets, gemeten op verschillende, geografisch ver spreide ruggengraatverbindingen. Gebaseerd op deze metingen onderzoeken we de invloed van praktische netwerkconcepten zoals wachtrijsystemen en schaaltechnieken op het momentengedrag van een pakketstroom. Uiteindelij k zullen we gebruik maken van al het vergaarde inzicht om een semi-struc tureel model te ontwikkelen dat de verbinding maakt tussen meetbare netw erkparameters (bijvoorbeeld de bandbreedte, de tweerichtingsvertraging, ...) en het momentengedrag. Dit zal netwerkingenieurs de mogelijkheid bi eden om nauwkeurige en performante wiskundige modellen te gebruiken terw ijl enkel meetbare en gekende parameters nodig zullen zijn als invoer vo or het model.
ISBN: 978-94-6018-134-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT- TELEMIC, Telecommunications and Microwaves

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Doct_Tekst_Ksleurs_FINAL_PDF_protected.pdf Published 12071KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.