ITEM METADATA RECORD
Title: Role of survivin in neural development and neural function
Other Titles: Rol van survivine in neurale ontwikkeling en neurale functie
Authors: Coremans, Vanessa
Issue Date: 2-Oct-2009
Abstract: De wereldwijde socio-economische impact van neurologische ontwikkelings- defecten en neurodegeneratieve ziekten en het gebrek aan specifieke beh andelingen, reflecteert de moeilijkheid voor de wetenschappers om de com plexiteit van de hersenen te doorgronden. Echter, de ontdekking van neur ogenese in adulte hersenen biedt het potentieel voor de ontwikkeling van therapeutische strategieën die deze neurogenese promoten. Het achterhal en van de eigenschappen van embryonale en adulte neurale precursor celle n (NPCs) die betrokken zijn bij neurogenese, is dan ook van cruciaal bel ang. Ondanks aanzienlijke vooruitgang zijn de moleculaire mechanismen di e de proliferatie, migratie, differentiatie en functionele integratie va n NPCs reguleren niet volledig opgehelderd. De algemene doelstelli ng van deze thesis was om de rol van het “pro-survival” eiwit survivine in neurogenese te onderzoeken, in de hoop nieuwe, klinisch relevante inz ichten te verwerven in de mechanismen die neurogenese reguleren. Survivine, een inhibitor van apoptose, is essentieel voor de normale ont wikkeling van het centraal zenuwstelsel. Nestine cre-gemedieërde “knock- out” van het survivine gen in muizen leidt tot perinatale dood als gevol g van massieve beschadiging van de hersenen. Gezien het letale fenotype, konden de gevolgen van het verlies van survivine in embryonale NPCs voo r postnatale functie nog niet opgehelderd worden. Om deze vraag te beant woorden, hebben we eerst aangetoond dat survivine tot expressie komt in de embryonale periventriculaire neurogene regio en postnataal beperkt is tot prolifererende en migrerende NPCs in de adulte neurogene regio’s, d e subventriculaire zone (SVZ) en de subgranulaire zone. Via CamKIIα cre-gemedieërde gen inactivatie toonden we aan dat een tekort aan survi vine in embryonale NPCs resulteert in leefbare muizen met een verlaagd a antal SVZ NPCs, afwezigheid van de rostrale migratiestroom, hypoplasie v an de bulbus olfactorius en een gereduceerd aantal corticale inhiberende interneuronen. Deze muizen hebben tevens een verhoogde gevoeligheid voo r epilepsie en sterke leer- en geheugen-defecten. Daarenboven toonden we aan dat postnataal verlies van survivine in NPCs neurogenese in het olf actorisch systeem onderdrukt. Tenslotte hebben we aangetoond dat het mog elijk is om neurogenese in de hersenen te stimuleren door toediening van survivine via gen transfer. Samengevat benadrukken deze bevindingen de kritische rol van survivine in neurale functie en brengen ze de mogelijk heid naar voor dat het kan fungeren als een therapeutisch doelwit in een aantal neurologische ziekten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Vesalius Research Centre (-)
Molecular and Vascular Biology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_thesis_Vanessa_080909.pdf Published 59028KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.