ITEM METADATA RECORD
Title: Small things matter! On technoscientific mediation and human agency
Other Titles: Wie het kleine niet eert # Over technowetenschappelijke bemiddeling en menselijk handelen
Authors: Evers, Johan; M9916542
Issue Date: 3-Nov-2009
Abstract: Vrijwel elke samenleving op deze planeet rekent voor haar maatschappelij ke vooruitgang op wetenschappelijke en technologische kennisvooruitgang. Wetenschappeli jk onderzoek en ingenieurspraktijken hebben in de afgelopen eeuw belangrijk e veranderingen ondergaan en dit onder invloed van interne en externe uitd agingen. Traditionele disciplinaire onderzoek was niet langer voldoende om vooruitgang te boeken, academisch onderzoek en commerciële bedrijven vonden elkaar, beleid over onderzoek of ontwikkeling maakte plaats voor een innovatiebeleid, en technologische toepassingen en diensten veranderden grondig het uiterlijk van de moderne samenleving. Deze veranderingen verwijzen d us in belangrijke mate het verdwijnen van wat traditioneel gescheiden werd geh ouden: wetenschap en technologie, onderzoek en ontwikkeling, en wetenschap en samenleving. Om deze veranderingen te benoemen wordt er in dit werk gesp roken van een ‘technowetenschappelijke samenleving’. Deze term verbindt wat va ndaag de dag niet meer los van elkaar kan gezien worden. Wetenschap en technologie zi jn in hun dagelijkse praktijken steeds meer afhankelijk van elkaar geworden om de innovatiedrang te voeden. De huidige samenleving is in haar organisatie erg afhankelijk geworden van de continue stroom van nieuwe producten en dien sten. Innovatie is de hoofdmotor van de technowetenschappelijke samenlev ing. Heel wat initiatieven die tot doel hebben vorm te geven aan het beheren van een technowetenschappelijke samenleving leggen de nadruk op (mogelij ke) positieve, negatieve en ambivalente reacties van het bredere publiek en bij besluitvormingsprocessen naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zulke reacties worden klassiek benaderd v ia analyses die ethische, sociale, economische en regelgeving gevolgen en/o f gezondheids- en veiligheidsrisico’s bestuderen. Technologisch aspectenon derzoek (TA) is een verzamelnaam voor het verkennen en uitvoeren van dergelijke analyses via een multidisciplinaire aanpak met de uitdrukkelijke bedoeli ng het beleid ten aanzien van wetenschap en technologie te ondersteunen. Meer recent wordt de ontwerpcontext en dus de activiteiten van technowet enschap ontwikkelaars ook bestudeerd om de technowetenschappelijke samen leving te beheren. Nieuwe vormen van TA en in het bijzonder participatieve TA verkennen daarom de mogelijkheden en wenseli jkheden van tussenkomsten die innovatieprocessen kunnen verbeteren en di e de menselijke actoren in staat stellen om een meer constructieve rol t e spelen in het beheren van een technowetenschappelijke samenleving. Er zijn initiatieven zoals het Vlaamse onderzoeksproject ‘Nanotechnologieën voor de maatschappij van morgen’ die analyses van de ontwerpcontext en de gebruikscontext combineren. Een belangrijke basisaanname bij het combineren van een combinatie aanpa k is dat technowetenschappelijke evoluties beter afgestemd kunnen worden op maatschappelijke noden wanneer een inclusieve, constructieve en verr ijkende dialoog tussen relevante actoren in een vroeg stadium van de ont wikkelingen bevorderd wordt. Deze aanname steunt in belangrijke mate op het menselijk verlangen om te kunnen handelen op een zinvolle manier. Wat zinvol is, i s natuurlijk afhankelijk van de persoon of groep personen die handelt. M aar er is dus een menselijk verlangen om de handelingsruimte zelf te bep alen. Als de gevolgen van een nieuwe ontwikkeling voldoende gevat kunnen worden, of als actoren uit de ontwerpcontext geconfronteerd worden met actoren uit gebr uikscontext dan kan dit innovatieactoren in staat stellen om mogelijke e n wenselijke socio-technische ontwikkelingen uit te tekenen en dus hun h andelingsruimte vergroten DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt; UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt; <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-indent:35.45pt; line-height:130%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} . Het kunnen (bij)sturen van een technowetenschappelijke samenleving op een ‘zinvolle’ manier is een belangrijke drijfveer voor TA. Dit onderzoek is een reflectie over het menselijk streven naar meer ruim te om te handelen in een technowetenschappelijke samenleving. Het beargu menteert dat dit verlangen om meer te kunnen handelen altijd bemiddeld i s door een heel reeks van structurerende eenheden. In dit werk wordt spe cifiek gekeken naar de bemiddelende capaciteiten van technowetenschappel ijke realisaties (technowetenschappelijke bemiddeling). Het beargumenteert dat de ontwerp - en gebruikscontexten duidelijk informatie bevatten over het bemiddelen de karakter van deze toepassingen en dat een dergelijk analyse kan bijdr agen tot een beter begrip van de complexiteit van socio-technische innov atie. Het kunnen en willen handelen van mensen wordt kritisch bestudeerd door middel van het concept technowetenschappelijke bemiddeling. De vorming van de handelingsruimte wordt theoretisch onderbouwd in de on twerpcontext (hoofdstuk één) en in de gebruikscontext (hoofdstuk tw ee) en in de context van de ondersteuning en beheer van de technowetensc happelijke samenleving (hoofdstuk vier). Zowel in de ontwerpcontext als in de gebruikscontext komen mensen in contact met de producten en diensten van technowetenschap. Hierbij worden verbanden gevormd die g unstig of ongunstig kunnen beoordeeld worden. De mechanismen achter deze beoordelingen zijn evenwel niet duidelijk, zeker niet wanneer men techn owetenschappelijke bemiddeling wil meenemen in de analyse. Daarom wordt aan het einde van hoofdstuk twee een analysekader voorgesteld dat expliciet aandacht vraagt voor het concept van bemiddeld menselijke handelen en acties. Dit complementerend analysekader brengt het concept van bemiddeling binnen in het discours van wetenschap- en technologiemanagement. Het bemiddeld handelen wordt v erder geïllustreerd in twee casussen: nano-diagnostiek in dierziektebestrijding (hoofdstuk drie) en in medische gezondheidszorg (h oofdstuk vijf). Dit onderzoek maakt gebruik van inzichten uit techniekfilosofie, sociaal wetenschappelijk actieonderzoek, technologisch aspectenonderzoek en ethi ek. De originaliteit en meerwaarde van dit onderzoek komt voort uit het samenbrengen van deze inzichten eerder dan uit de theoretische volledigh eid van elk van deze disciplines. Dit onderzoek heeft ook niet tot doel het bela ng van menselijk handelen betreffende het beheer van een technowetenscha pelijke samenleving te minimaliseren. Vanuit een pragmatisch standpunt z ijn menselijke creativiteit en tussenkomst cruciaal om mogelijke e n wenselijke toekomsttrajecten uit te tekenen. Het suggereert wel dat kl assieke analyseschema’s, die de nadruk leggen op ethische, wettelijke, economische en maatschappelijke impact van tech nowetenschappelijke praktijken en realisaties gebruik zouden kunnen make n van het concept bemiddeld handelen. Dit onderzoek is interpretatief eerder dan empirisch, aanvullend eerder dan vervangend en verkennend eerder dan doorslaggevend. Het concept van bemiddeld handelen benadrukt dat het beheren van een technowetenschappel ijke samenleving een groeiend proces kan zijn, maar dat het altijd een proces is met vallen en opstaan waarin kennisvooruitgang eerder een zaak is van integreren en herintegreren en dan van voortbrengen en verza melen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Livestock-Nutrition-Quality (-)
Ethics @ Arenberg
Didache. Faculty of Theology and Religious Studies Centre for Continuing Education
Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Finale versie doctoraat Johan Evers.docx Published 1064KbUnknownView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.