ITEM METADATA RECORD
Title: Functional Analysis Of Drosophila Syndecan
Other Titles: Functionele Analyse Van Drosophila Syndecan
Authors: Schulz, Joachim
Issue Date: 25-Sep-2009
Abstract: Zowat alle adherente cellen produceren heparan sulfaat (HS). De functie van dit glycosaminoglycaan hangt af van zijn verankering aan specif ieke kernproteïnen, waardoor verschillende Heparan Sulfaat Progeoglycane n (HSPG) worden gevormd. Die protëinen liggen niet alleen aan de basis v an de HS synthese maar reguleren ook de functies van het HS, via tot nog toe onvolledig begrepen mechanismen. In dit werk werd de rol van Syndecan (Sdc), het enige transmembrane HSPG in Drosophila melanogaster onderzocht. Dit gebeurde aan de hand van ‘loss of function’ studies, waarvoor zowel RNAi technologie als mutanten werden ontwikkeld. Verlies van Sdc leidt tot letaliteit, met onvolle dige penetrantie, maar overlevende vliegen, eens volwassen, vertonen gee n uitwendige morfologische defecten. Een weefsel-specifieke RNAi-s creen bracht echter een belangrijke rol van Sdc in de ontwikkeling van h et tracheaal systeem, of ademhalingsorgaan van de vlieg aan het licht. M orfologische analyses, met resolutie op niveau van individuele cellen he bben verder aangetoond dat Sdc cel-autonoom vereist is voor de migratie en fusie van de cellen die dorsale vertakkingen opbouwen, maar niet nood zakelijk is voor andere tracheale vertakkingen of fusies. Structuur-functie analyse van het kernproteïne en ‘rescue’ experimenten met Dally of met Dally-like, GPI-verankerde HSPGs, hebben aangetoond dat deze functie van Sdc afhangt van HS ketens, maar onafhankelijk is van h et cytoplasmatisch domein. Deze bevindingen sluiten een specifieke rol v an het Sdc kerproteïne uit en ondersteunen een model waarbij HS ketens d ie op het celoppervlak geplaatst worden voldoende zijn voor de fusie van dorsale vertakkingen. Ze sluiten echter niet uit dat specifieke Sdc ker nproteïnen belangrijk zijn in een andere cellulaire context of voor het regelen van endogene HS niveaus die gedragen worden door Sdc. Genetische interactie experimenten hebben verder aangetoond dat Sdc vers chillende HS-afhankelijke groeifactorsignalisaties moduleert, maar geen invloed heeft op de HS-onafhankelijke Egfr-signaalcascade. Deze be vinding suggereert dat Sdc vereist is voor tracheale ontwikkeling omdat het HS-afhankelijke groeifactorsignalisaties regelt. Een nieuwe RNAi Esc ape techniek (RESC) werd ontwikkeld om de effecten van weefselspecifieke RNAi te voorkomen, en dus te valideren aan de hand van het endogene gen zelf. Deze methode werd gevalideerd, zowel in celcultuur experime nten als in vivo voor de twee genen Sdc en white, het gen voor oogkle ur. SdcRESC experimenten kunnen het dorsale vertakkingsphenotype volledi g herstellen, waardoor wordt bevestigd dat het effect van Sdc op de fusi e van dorsale vertakkingen specifiek is en een gevolg is van het verlies van de functie van Sdc. RESC kan gebruikt worden om de functie van eend er welk gen te herstellen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory of Neuronal Differentiation
Department of Human Genetics - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Joachim P Thesis final.pdf Published 2894KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.