ITEM METADATA RECORD
Title: The influence of macro-sociological factors on attitudes toward immigration in Europe. A cross-cultural and contextual approach.
Other Titles: De invloed van macro-sociologische factoren op attitudes t.a.v. migratie. Een cross-culturele en contextuele benadering.
Authors: Meuleman, Bart ×
Issue Date: 9-Oct-2009
Abstract: Sinds begin jaren 1990 wordt Europa geconfronteerd met sterk groeiende i mmigratiestromen en electorale successen van anti-immigratie partijen. D eze trends hebben de sociologische interesse voor negatieve attitudes te n aanzien van immigratie opnieuw aangewakkerd. In het verleden zochten o nderzoekers de oorzaken van anti-immigratie attitudes voornamelijk in in dividuele kenmerken. Deze focus op individuele verklaringsmodellen heeft echter een aantal tekortkomingen. Individuele variabelen alleen kunnen onmogelijk verklaren waarom negatieve houdingen t.a.v. immigratie wijder verspreid zijn in welbepaalde landen, of waarom anti-immigratie sentime nten plots sterk toe- of afnemen. Deze studie gaat dan ook op zoek naar contextuele in plaats van individuele determinanten van attitudes ten aa nzien van immigratie. Om te onderzoeken hoe de context waarin individuen leven ingrijpt op att itudevorming, wordt gebruik gemaakt van een comparatief onderzoeksdesign . Een vergelijking van attitudepatronen over verschillende Europese land en heen laat toe om na te gaan wat de impact is van verschillen in de na tionale context. De attitudemetingen in deze studie zijn afkomstig van d e eerste drie rondes van het Europees Sociaal Survey (ESS), een grootsch alig internationaal survey-project dat als doel heeft om waarden, opinie s en attitudes in Europa te monitoren. Internationaal vergelijkend onder zoek brengt een aantal bijkomende methodologische uitdagingen met zich m ee. In deze studie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de cross-cultur ele vergelijkbaarheid van meetschalen, de statistische gevolgen van het kleine aantal analyse-eenheden op nationaal niveau en de effecten van di fferentiële non-respons bias. De meest gekende context-theorie over anti-immigratie attitudes is zonde r twijfel de zogenaamde group conflict theory. Deze theorie veronderstel t dat anti-immigratie attitudes een defensieve reactie zijn op etnische competitie om schaarse goederen, zoals jobs of betaalbare woningen. Conf lict theorie voorspelt dat contextfactoren, zoals economische condities en etnische diversiteit attitudes t.a.v. immigratie vorm geven. Wanneer de economie in het slop zit en wanneer immigranten in grote getale aanwe zig zijn, wordt etnische competitie intenser en worden anti-immigratie a ttitudes versterkt. Deze studie bevestigt een aantal aspecten van conflict theorie. In Europ ese landen met een lage gemiddelde welvaart en een hoge werkloosheidsgra ad percipieert de bevolking immigratie vaker als een bedreiging, en best aat er meer steun voor het afsluiten van de grenzen. Ook een hoge mate v an etnische diversiteit lijkt anti-immigratie attitudes te versterken. M aar de resultaten wijzen er evenzeer op dat group conflict theory op een aantal punten genuanceerd moet worden. De gevonden contexteffecten zijn vrij zwak in vergelijking met andere verklaringen. Bovendien blijken oo k andere processen aan het werk te zijn, die tegengesteld zijn aan confl ict-mechanismen. De aanwezigheid van immigranten in het land verhoogt ni et alleen percepties van etnische bedreiging, maar schept ook mogelijkhe den voor contact tussen auto- en allochtonen. Dergelijke contacten drage n bij tot een positiever klimaat ten aanzien van immigratie, zo blijkt u it de resultaten. Bovendien blijken er ook duidelijke verbanden zijn tussen het gevoerde i ntegratiebeleid en publieke opinie. In landen met een zogenaamd multicul tureel integratiebeleid (dit is beleid dat immigrantengroepen erkent als evenwaardige gemeenschappen met specifieke culturele gebruiken) heeft d e bevolking duidelijker een positiever beeld over immigratie. Integratie beleid dat meer op uitsluiting of assimilatie gericht is, blijkt dan wee r samen te gaan met sterkere percepties van etnische dreiging.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_BartMeuleman2009.pdf Published 1601KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.