ITEM METADATA RECORD
Title: Handboek OCMW-dienstverlening
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2009
Publisher: die Keure
Abstract: Het handboek telt 8 delen over OCMW-recht: leefloon, maatschappelijke dienstverlening, terugvordering bij onderhoudsplichtigen, sociale tewerkstellingsmaatregelen, bevoegd OCMW, asielzoekers en vreemdelingen in illegaal verblijf, beroep bij de arbeidsrechtbank, overige OCMW-opdrachten.
Description: De bedoeling van het handboek is een handleiding te bieden voor een juridisch-correcte individuele dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Daartoe werden alle rechtsbronnen geconsulteerd, in een streven naar absolute volledigheid: wetten, decreten en ordonnanties, koninklijk besluiten, rechtspraak en rechtsleer (en pseudo-recht: ministeriele omzendbrieven, parlementaire vragen en antwoorden).
ISBN: 978 90 4860 398 5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.