ITEM METADATA RECORD
Title: Flow and Sediments under Random Waves: Experimental Study for Rippled Beds (Stroming en sedimenten onder willekeurige golven: experimentele studie bij geribbelde bodems)
Other Titles: Flow and Sediments under Random Waves: Experimental Study for Rippled Beds
Authors: Delgado Blanco, Maria Rosalia; M0217216
Issue Date: 29-Sep-2006
Abstract: Kustgebieden zijn zeer dynamisch en bijzonder gevoelig voor korte maar hevige natuurlijke evenementen en voor menselijke ingrepen. Daarom is het anticiperen van hun evolutie onder meteo-mariene of andere invloeden belangrijk, zelfs cruciaal voor een duurzame ontwikkeling en een duurzaam beheer. Numerieke modellen voor zandtransport kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Maar hun performantie is beperkt door de onvolledige kennis die wij hebben van de processen en door de grote verscheidenheid van tijd- en ruimteschalen waarin of waarmee deze processen plaatsgrijpen.In zandige kustnabije gebieden waar de willekeurige golven een dominante speler zijn in de hydrodynamiek van het systeem, is de bodemruwheid één van de voornaamste bronnen voor fouten in sedimenttransportmodellen. In dit onderzoekswerk, worden twee types van ruwheden van naderbij bekeken. Eerst wordt de schijnbare ruwheid die het gevolg is van de interactie tussen golven en stromingen bestudeerd. Maar, het grootste deel van het onderzoek is gewijd aan het onderzoek van ruwheid door ribbels; aan het effect van verschillende golvenspectra, met inbegrip van dubbelgepiekte spectra, op de geometrie en afmetingen van ribbels; en aan de bijhorende profielen van gesuspendeerd sediment.Het belangrijkste instrument voor dit onderzoek is het gebruik van laboratorium experimenten, zowel op volle als op gereduceerde schaal. De labo-metingen worden geanalyseerd. Daarbij worden bestaande kennis en data gecombineerd met mathematische hulpmiddelen zoals ingenieursmodellen voor de voorspelling van ribbelgeometrie.Door dit onderzoek is de wederzijdse interactie tussen de hydrodynamische parameters en de ruwheid, duidelijker geworden. Bovendien wordt een nieuw meer omvattend model voor de interpretatie van geribbelde bodems voorgesteld.De grote natuurlijke variabiliteit van de elementen onderzocht in deze thesis, in het bijzonder de bodemruwheid, vragen echter nog verder onderzoek vooraleer men echt kan komen tot een kwantificering van de onzekerheid of zelfs tot het antwoord op de vraag of men de nauwkeurigheid van sedimenttransportmodellen eigenlijk wel aanzienlijk kan verbeteren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Hydraulics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.