ITEM METADATA RECORD
Title: Stuurloos? Een onderzoek naar het verband tussen mediagebruik en risicogedrag in het verkeer bij jongeren.
Other Titles: The relationship between media use and adolescents' risk-taking in traffic.
Authors: Beullens, Kathleen
Issue Date: 24-Sep-2009
Abstract: Verkeersongevallen zorgen dagelijks voor 3242 overlijdens en jaarlijks v oor 20 tot 50 miljoen gewonden (World Health Organization, 2004). Aangez ien het zo’n belangrijke doodsoorzaak is, is het van groot belang dat al le oorzakelijke factoren van verkeersongevallen onderzocht worden. Versc hillende onderzoekers hebben hun bezorgdheid geuit over de afbeelding va n rijden in de media (Arnett, Irwin & Halpern-Felsher, 2002; Harré, 2000; Reinhardt-Rutland, 2007). Vermits jongeren erg veel tijd spendere n aan het spelen van videogames en het kijken naar televisie, vrezen ze dat de afbeeldingen van rijden in deze media mogelijk een impact hebben op het rijgedrag van jongeren. Dit verband werd tot op heden echter nauw elijks onderzocht. Daarom werd er in het doctoraatsonderzoek nagegaan ho e risicovol rijden in de media wordt afgebeeld en of de blootstelling aa n deze beelden tijdens de adolescentie het roekeloze rijgedrag van jonge ren twee jaar later kan voorspellen. Theoretisch werd het onderzoek gekaderd in de Cultivatietheorie (Gerbner & Gross, 1976) en de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Bei de werden geïntegreerd tot een theoretisch model waarin de mediaconsumpt ie van adolescenten gezien wordt als een voorspeller van hun attitudes t egenover diverse vormen van risicovol rijden (cf. tweede orde cultivatie -effecten). Deze attitudes worden, in lijn met de Theory of Planned Beha vior, beschouwd als één van de indirecte voorspellers van effectief risicovol rijgedrag, via de intenties om dit gedrag in de toekomst te s tellen. Het empirische luik van dit onderzoek bestaat uit twee grote delen. Ener zijds werden er twee kwantitatieve inhoudsanalyses uitgevoerd om na te g aan op welke manier risicovol rijden afgebeeld wordt in actiefilms en ho e verkeersongevallen geportretteerd worden in nieuws. Anderzijds werd aa n de hand van een panelsurvey (N=2193) bestudeerd welk het effect is van deze beelden en van het spelen van videogames tijdens de adolescentie o p verschillende vormen van risicovol rijden zoals te snel rijden, joyrid ing en rijden onder invloed van alcohol twee jaar later. De resultaten v an dit onderzoek bevestigen de hypothesen en indiceren dat het roekeloze rijgedrag van jongeren effectief (indirect) voorspeld kan worden door h un mediagebruik tijdens de adolescentie en dat dit verband mogelijk iets te maken heeft met de inhoud van deze media. De resultaten van dit onderzoek zijn om verschillende redenen interessan t. Vanuit preventieoogpunt is het niet alleen belangrijk om na te gaan o f de media een impact hebben op risicovol rijden, maar ook om te weten w aarmee jongeren die geneigd zijn om risico’s te nemen, zich bezig houden in hun vrije tijd. Indien we weten naar welke programma’s deze jongeren kijken, kunnen preventiecampagnes ook rond deze programma’s geplaatst w orden. Op die manier is de kans groter dat de correcte doelgroep voor pr eventiecampagnes ook effectief bereikt wordt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
doctoraat v2 6.4 def archief.pdf Published 2088KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.