ITEM METADATA RECORD
Title: The Augmented Auditorium: Fast Novel View Synthesis and Augmentation (Het verbeterde auditorium: snelle creatie van aangevulde nieuwe aanzichten)
Other Titles: The Augmented Auditorium: Fast Novel View Synthesis and Augmentation
Authors: Geys, Indra; M9610925
Issue Date: 17-Jan-2006
Abstract: Het belang van hoog kwalitatieve, goedkope tele-communicatie systemengroeit snel in de huidige maatschappij. De aanwezigheid van een visuelecomponent bij zulke systemen verhoogt de waarde ervan sterk. Het falenom een 'aanwezigheidsgevoel' te scheppen is echter een veelvoorkomend probleem.Deze thesis levert een bijdrage tot dit domeindoor het voorstellen van technieken voor de 'on-line' creatie vaneen virtuele camera, gebaseerd op een beperkte set van stilstaande,reële en gesynchroniseerde video camera's. Nieuwe aanzichten van descène worden gegenereerd zowel in als rondom het volume dat ontspannenwordt door de reële camera's. Hierdoor kan de virtuele camera vrijbewegen door de scène. Deze synthese van aanzichten is geometrischkorrekt en daarom gebaseerd op 3D reconstructies van de scène. Bijsituaties zoals afstandsonderwijs is er typisch steedsminstens éénbewegende persoon aanwezig. Om nieuwe aanzichten te bekomen van zulkeniet-statische scènes moeten alle berekeningen, inclusief de diepteschattingen, aan hoge snelheid worden uitgevoerd.Naast de creatievan nieuwe aanzichten zijn ook een aantal extra elementen toegevoegdaan de resulterende video stroom. Een aantal 'on-line'functionaliteiten worden aangeboden aan de gebruiker, zoals hetselecteren en het positioneren van virtuele 'post-its' in de scèneen het veranderen van de achtergrond. Al deze aanvullingen van de scènekunnen gerealiseerd worden voor alle camera-posities. Het effect is datvan een virtuele camera die beweegt door een gemengde realiteit. Deresulterende video stroom, inclusief alle virtuele elementen, wordt opeen monitor getoond aan de gebruiker voor ogenblikkelijke visuelefeedback.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - PSI, Processing Speech and Images

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.