ITEM METADATA RECORD
Title: Leaching Mechanisms of Oxyanionic Metalloid and Metal Species in Alkaline Solid Wastes
Other Titles: Uitloogmechanismen van oxyanion vormende metalen en metalloiden in alkalisch vast afval
Authors: Cornelis, Geert
Issue Date: 7-Oct-2008
Abstract: Antimoon is een element dat, zeker in Europa, meer en meer in de kijker komt te staan. Overheden zijn immers overtuigd geraakt dat dit element een toxiciteit met zich meedraagt. Daarom moet de uitloging ervan uit vaste afvalstoffen beperkt blijven teneinde veilig storten ervan of recyclage te verzekeren. In mijn onderzoek richt ik mij hoofdzakelijk op alkalische afvalstoffen dewelke ontstaan in industriële processen op hoge temperatuur zoals bij afvalverbranding of metallurgie. Het is absoluut niet begrepen hoe antimoon zich gedraagt bij uitloging uit deze afvalstoffen. Daarom bestudeer ik elementaire interacties van antimoon met mineralen die voorkomen in deze afvalstoffen. Hiermee kan dan een mechanistisch moel opgesteld worden dat het gedrag van antimoon in alkalische afvalstoffen kan verklaren, gegeven een set van omgevingscondities. Met dit model kan dan inzichtelijk gewerkt worden naar behandelingsmethodieken voor alkalische vaste afvalstoffen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Process Engineering for Sustainable Systems Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.