ITEM METADATA RECORD
Title: Nitrogen Removal in Onsite Wastewater Treatment Systems
Other Titles: (Stikstofverwijdering in individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties)
Authors: Philips, Nele; M9424605;
Issue Date: 19-Oct-2005
Abstract: De Europese richtlijn (91/271/EC) gebiedt dat al het afvalwater in Vlaan deren gezuiverd wordt tegen einde 2005. Het huidige rioolstelsel uitbrei den en alle huizen hierop aansluiten is niet haalbaar, zodat bij de meer afgelegen huizen een individuele waterzuiveringsinstallatie geïnstallee rd wordt. Gemotiveerd door het gebrek aan ervaring en langetermijn prakt ijkresultaten, is het doel van dit onderzoeksproject praktijkkennis te v erwerven, met de aandacht op twee representatieve compacte individuele a fvalwaterzuiveringssystemen. Een biorotor en een combinatie van een onde rgedompelde beluchte bacteriefilter en een actief slibsysteem worden bes tudeerd om hun robuustheid en onderhoudsvereisten te evalueren, evenals de organische en nutriëntverwijderingsprocessen grondig te onderzoeken. The hydraulische eigenschappen van de systemen worden bestudeerd. Er wor dt een stapje verder gegaan dan de eisen van de huidige lozingsnormen me t het doel om de stikstofverwijdering van de systemen te verbeteren door veranderingen in het ontwerp en de procesvoering aan te brengen. Een overzicht van de literatuur inzake veldstudies van kleinschalige wat erzuiveringsinstallaties maakte duidelijk dat er onvoldoende gegevens be schikbaar zijn en dat de zuiveringsprestaties moeten verbeteren. De lang etermijn studie van de twee systemen in hun oorspronkelijk ontwerp demon streerde een voldoende verwijdering van BZV, CZV en ZS, en nitrificatie van ammonium in beide systemen. Concentratiepieken in het influent, typi sch voor individuele waterzuivering, veroorzaakten enige variabiliteit i n het effluent. De biomassaconcentratie in het actief slibsysteem was st eeds zeer laag als gevolg van de overdimensionering van het systeem, waa rdoor de maximum zuiveringscapaciteit verlaagde. Er werd aanbevolen om e en buffertank toe te voegen, van waaruit het influent aan een constant e n klein debiet in het systeem gevoed wordt om de zuiverinsgraad en -stab iliteit te verhogen. De robuustheid van de microbiële populatie werd bep roefd en voldoende bevonden aan de hand van een uithongeringstest. Er we rd aangetoond dat het mogelijk is om de hydraulica van individuele water zuiveringsinstallaties te bepalen aan de hand van merkstofproeven en mod elleren van de resultaten met een uitgebreid tanks-in-serie model. Nutti ge informatie over dode zones of kortsluitstromen kon op deze manier bek omen worden. Om de verwijdering van stikstof te stimuleren volgens een p redenitrificatieschema, werd in het biorotorsysteem een anoxische tank g eplaatst en werd nitraat gerecirculeerd met een eenvoudig, robuust schep systeem vastgehecht aan de rotor. In de andere installatie werd een nitr aatrecirculatie geplaatst en werd de voorbezinktank als anoxische zone v oor denitrificatie gebruikt. De totale stikstof werd met 35% verwijderd uit het biorotorsysteem en met 53% uit het biofilter - actief slibsystee m. De denitrificatie werd vermoedelijk geremd door een gebrek aan gemakk elijk biodegradeerbare koolstof in het influent. Dit proefschrift levert een bijdrage in ontwikkeling en de toepassing va n individuele afvalwaterzuiveringssystemen die voldoende en betrouwbaar ons afvalwater zuiveren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Bio- & Chemical Systems Technology, Reactor Engineering and Safety Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.