ITEM METADATA RECORD
Title: Anonymity and Privacy in Electronic Services (Anonimiteit en geheimhouding in elektronische diensten)
Other Titles: Anonymity and Privacy in Electronic Services
Authors: Diaz, Claudia
Issue Date: 19-Dec-2005
Abstract: In deze thesis worden informatie-theoretisch metrieken voor het metenvan anonimiteit en verscheidene analyses van anoniemecommunicatiesystemen voorgesteld. Onze bijdragen helpen om deverschillende aspecten van anonimiteit beter te begrijpen en bij hetontwerpen van robuuste anonieme communicatiesystemen. Anoniemecommunicatiekanalen zijn een essentiele bouwblok vanprivacy-ondersteunende toepassingen, aangezien de gegevens diebeschikbaar zijn op de communicatielaag, private informatie kunnenbevatten.Een van de hoofdbijdragen van ons werk is de graad van anonimiteit,een praktische informatie-theoretisch metriek voor het meten vananonimiteit. Metrieken gebaseerd op entropie kunnen gebruikt worden omde graad van anonimiteit te meten die aangeboden wordt aan gebruikers.In hetbijzonder kunnen deze metrieken toegepast worden op systemen dieprobabilistische informatie lekken over relaties tussen anoniemegebruikers en hun transacties.Wij stellen een taxonomie voor van de twee belangrijkste bouwblokkendie gebruikt worden om anonieme communicatienetwerken te implementeren:netwerkknopen die anonimiteit voorzien (mixes genaamd) en richtlijnen voor dummy verkeer (hierdoor wordt het echte verkeer verstopt in eengroter geheel van nepberichten). Wij stellen een model voor dat kanaangewend worden voor het beschrijven van deze mixes. Dit model breidtde ontwerpmogelijkheden voor mixes uit en vereenvoudigt de analyse vananonimiteitskenmerken. Wij identificeren de parameters die in achtgenomen moeten worden bij het ontwerp en analyse van anoniemecommunicatienetwerken.Om de praktische toepassingen van informatie-theoretisch metrieken voorhet meten van anonimiteit aan te tonen, hebben we onze metriekentoegepast om de anonimiteitskenmerken te evalueren van verscheidenemixes die in de literatuur voorgesteld werden. Wij analyseren deanonimiteit voorzien door mixes wanneer deze onderworpen zijn aanpassieve en actieve aanvallen, in scenario's met en zonder verkeer vannepberichten.We hebben twee werkende implementaties van anonieme elektronische postgeanalyseerd. In deze analyse werd gebruik gemaakt vaninformatie-theoretische metrieken en ons model voor het beschrijven vanmixes; beiden toegepast op echte gegevens. We tonen aan dat patronen inanonieme elektronische post moeilijk te voorspellen zijn en dat hetniet aangewezen is hier veronderstellingen over te maken. Uit onzebevindingen blijkt dat de twee bestudeerde ontwerpen zeer verschillendeafwegingen bieden aangaande anonimiteit en performantie.Tot slot geloven wij dat informatie-theoretische modellen een nuttigmiddel zijn, dat kan aangewend worden voor het karakteriseren vananonimiteit. Ons werk kan helpen om de verschillende aspecten vananonimiteit beter te begrijpen en onze resultaten kunnen gebruiktworden bij het ontwerp vanrobuuste anonieme communicatiesystemen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - STADIUS, Stadius Centre for Dynamical Systems, Signal Processing and Data Analytics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.