ITEM METADATA RECORD
Title: Synthese van hypervertakte polymeren via ATRP op basis van Diels-Alder adducten van antraceen
Other Titles: Synthesis of hyperbranched polymers via ATRP based upon Diels Alder adducts of anthracene.
Authors: Metten, Kris; M9923633
Issue Date: 8-Apr-2008
Abstract: Dendrimerenzijn reeds langer bekend dankzij hun unieke moleculaire architectuur en dehiermee verbonden eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hypervertakte polymeren werpen zich op alsgoedkopere vervangers van dendrimeren daar hun synthese mogelijk is in slechtséén stap in tegenstelling tot de opeenvolgende stappen en zuiveringen die eendendrimeersynthese vereist. Hypervertakte polymeren bezitten echter niet deperfecte structuur van dendrimeren. Dit kan mogelijkerwijs bepaaldeinteressante eigenschappen nadelig beïnvloeden, maar een manier om dit tevoorkomen bestaat erin gebruik te maken van bouwstenen die reeds (een aanzettot) de nagestreefde eigenschappen (eventueel in beperkte mate) vertonen. De eigenschappen waar we ons opgericht hebben zijn een bepaalde ruimtelijke opbouw met ruimte voor complexatieof inclusie van kleine moleculen tot gevolg en een ingebouwde ‘aanleg’ tot vertakking.Als monomeereenheid opteerden we daarom voor de pyrrolo-antracenen. Van dittype van moleculen zijn al langer de goede complexerende ofinclusie-eigenschappen bekend.Erwerd gekozen voor atoomtransfer radicalaire polymerisatie (ATRP), hier in degedaante van de zogenaamde zelfcondenserende vinylpolymerisatie, omdat dit typevan polymerisatie gedurende langere tijd gecontroleerd kan verlopen, niet erggevoelig is voor onzuiverheden en polymeren met een nauwe polydispersiteitoplevert. Indien we een symmetrischebouw aanhouden, leidt dit tot A(B*)2-type monomeren, met eenpolymeriseerbare groep A en initiërende functies in een slapende vorm B*. Peringebouwde monomeereenheid ontstaan er twee nieuwe vertakkingspunten. Dit typevan monomeren of hypervertakte polymeren werd tot op heden niet beschreven inde literatuur, waardoor er de nood was om modelpolymeren te synthetiseren. Eenpolymeer met als gemiddelde molecuulmassa 5600 dalton en een nauwepolydispersiteit van 1.20 werd gevormd.Voordatgetracht werd een pyrroloantraceen van het A(B*)2-type tepolymeriseren werd eerst getest of dit type van moleculen compatibel is metATRP en dus met de aanwezigheid van, zij het vrij lage concentraties van,radicalen. Een pyroloantraceentype initiatorwerd gesynthetiseerd en hiermee werd succesvol de atoomtransfer radicalairepolymerisatie van styreen geïnitieerd. Voorts werd ook getest of het mogelijkwas om pyrroloantracenen te copolymeriseren of in te bouwen in eenpolystyreenketen. Dit bleek mogelijk en met 1H-NMR spectroscopie, GPCen massaspectrometrie werd bewezen dat het comonomeer met succes was geïncorporeerdin het polystyreen gevormd via ATRP.Wezijn er echter niet in geslaagd om een A(B*)2-type monomeer tesynthetiseren. Alle pogingen strandden uiteindelijk door de te hogereactiviteit van de benzylische posities in para-stellingten opzichte van de pyrroolkern. Werken met een spacer op deze posities zou ditprobleem kunnen omzeilen, maar dit werd niet verder getest wegens tijdsgebrek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Design and Synthesis

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.