ITEM METADATA RECORD
Title: Point-Based Modeling, Animation and Rendering of Dynamic Objects (Puntgebaseerde modellering, animatie en visualisatie van dynamische objecten)
Other Titles: Point-Based Modeling, Animation and Rendering of Dynamic Objects
Authors: Adams, Bart
Issue Date: 24-May-2006
Abstract: Dynamisch veranderende objecten worden gebruikt in bijna alle toepassingen van computergrafiek. Ingewikkelde algoritmes worden bijgevolg voorgesteld om de vorm en het uitzicht van virtuele 3D objecten aan te passen. De complexiteit van het veranderde object moet echter overeenkomen met de toenemende vraag naar meer en meer realisme. In dit eindwerk worden puntprimitieven gebruikt voor het voorstellen van zulke dynamische 3D objecten. Er wordt aangetoond dat de afwezigheid van expliciete connectiviteit tussen de naburige punten grote voordelen heeft voor het werken met dynamische objecten. Er worden aangepaste datastructuren en erbemonsteringsalgoritmes voorgesteld voor het puntgebaseerd modelleren, simuleren en visualiseren van dynamische objecten.In het eerste deel van dit eindwerk worden modelleringsalgoritmes uitgewerkt om interactief de geometrie en het uitzicht van puntgebaseerde oppervlakken te wijzigen. Er wordt een efficiënte datastructuur geïntroduceerd voor het berekenen van de unie, het verschil en de doorsnede van twee objecten. Daarnaast wordt een schildertoepassing waarmee het mogelijk is om interactief willekeurige niveaus van detail aan te brengen op een puntgebaseerd oppervlak voorgesteld. Adaptieve herbemonstering zorgt voor een nauwkeurige voorstelling van het gewenste detail gedurende het modelleringsproces.In het tweede deel worden puntprimieven gebruikt voor fysisch gebaseerde simulaties. Een puntgebaseerde discretisatie wordt gebruikt om het dynamisch gedrag van het object te beschrijven. Door de simulatiepunten onafhankelijk van de oppervlaktepunten voor te stellen kunnen zeer gedetailleerde oppervlakken interactief gesimuleerd worden. Er wordt aangetoond dat het gebruik van puntprimitieven kan leiden tot efficiënte algoritmes voor het simuleren van vloeistoffen en elastische objecten en er worden dynamische herbemonsteringsstrategieën voorgesteld die het simuleren van breuken toelaten.Het laatste deel van dit eindwerk bespreekt visualisatietechnieken voor puntgebaseerde oppervlakken. Er worden technieken voorgesteld om efficiënt dynamisch veranderende puntoppervlakken te visualiseren met het ray tracing algoritme. Speciale voorzorg wordt genomen om scherpe randen in deze oppervlakken met hoge nauwkeurigheid weer te geven.De voorgestelde algoritmes dragen bij tot de computergrafiek op het gebied van modelleren, simuleren en visualiseren van dynamische objecten.
URI: 
ISBN: 90-5682-709-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.