ITEM METADATA RECORD
Title: Verschillen tussen scholen in prestaties voor lezen en luisteren in het zesde leerjaar van de Vlaamse basisscholen: een blik op de peilingsresultaten
Authors: Gielen, Sarah ×
Van Nijlen, Daniƫl
Janssen, Rianne #
Issue Date: 2008
Conference: Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) location:Hasselt date:13 November 2008
Abstract: Onderzoeksvragen:
• Halen Vlaamse leerlingen de eindtermen voor moedertaal begrijpend lezen en luisteren aan het einde van de basisschool?
• Verschillen Vlaamse basisscholen in hun effectiviteit in het onderwijzen van lees- en luistervaardigheden?
• Hoe kunnen we de verschillen tussen leerlingen en tussen scholen verklaren?

Onderzoeksopzet
Het peilingsonderzoek in Vlaanderen gaat via grootschalige toetsafnames na of de eindtermen en ontwikkelings-doelen gehaald worden in de Vlaamse basis- en secundaire scholen. Deze paper focust op de resultaten van de peiling lezen-luisteren in het basisonderwijs. De gehanteerde instrumenten zijn leerling-, leerkracht- en oudervragenlijsten over achtergrondgegevens en criteriumgerichte toetsen op basis van de eindtermen lezen en luisteren, die via IRT-modellen gekalibreerd zijn tot een meetschaal voor elke vaardigheid. Beide meetschalen kregen een cesuur via een aangepaste Bookmarkprocedure. De steekproef is gestratificeerd naar net, schoolgrootte en provincie en omvat 105 scholen, 166 klassen en 2862 leerlingen. Voor de analyses wordt het CIPO-model gehanteerd in de modelopbouw en de selectie van de onafhankelijke variabelen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen “context, input, process en output-variabelen”. Als afhankelijke variabelen van de multivariate multilevel analyses worden de IRT-geschatte vaardigheidsscores van de leerlingen gebruikt.

Belangrijkste resultaten

89% van de Vlaamse leerlingen haalt de eindtermen voor lezen, 87% voor luisteren. Scholen verschillen onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de eindtermen lezen en luisteren, al zijn deze verschillen relatief beperkt. Bij luisteren hangt 20 % van de prestatieverschillen tussen leerlingen samen met de school waar ze naar toe gaan. Voor lezen is dat 10 %. De verschil¬len tussen leerlingen zijn dus veel groter dan de verschillen tussen scholen. De verschillen die er zijn tussen scholen hangen sterk samen met verschillen qua leerlingenpubliek. Daarbij is er een belangrijk negatief effect van het percentage GOK-leerlingen in de school. Na statistische correctie voor context- en instroomkenmerken is er voor lezen is er slechts één school die het significant slechter doet. Dezelfde school scoort ook minder goed voor luisteren. Daarnaast zijn er nog vier andere scholen die het minder goed doen voor luisteren en vijf scholen die beter scoren dan statistisch verwacht voor luisteren. De effecten van diverse achtergrondvariabelen zullen nader toegelicht worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.