ITEM METADATA RECORD
Title: De ontwikkeling van een vormingsprogramma over de zorg voor allochtone ouderen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
Other Titles: The development of a training program about taking care of allochtonous elderly in resting homes.
Authors: Wellens, Nathalie
Declercq, Anja
Issue Date: 30-Sep-2006
Abstract: In de toekomst zullen de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, vooral in multiculturele regio’s, meer en meer geconfronteerd worden met aanmeldingen van bewoners met een verschillende culturele achtergrond. Deze evolutie gaat gepaard met nieuwe vormingsnoden van het personeel.

Vanuit literatuur en ervaringen van intermediairen wordt een overzicht gemaakt van de migratiegeschiedenis in Vlaanderen, het maatschappelijk kader, de eigenheid van de doelgroepen, de drempels voor de toetreding tot de residentiële zorg, de specifieke behoeften van allochtone ouderen in een rust- en verzorgingstehuis, de vraagstukken in zorgorganisaties en de stappen die in andere landen en in ander sectoren reeds gezet zijn voor interculturele zorgverlening.

In een tweede fase worden vragenlijsten opgesteld waarbij de literatuurgegevens en de ervaringen van intermediairen de basis vormen.

Vervolgens worden dertig managers en personeelsleden van tien Vlaamse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen geïnterviewd. De tien rusthuizen zijn na vooronderzoek, geselecteerd op basis van hun ervaring met allochtone bewoners.

Er worden semi-gestructureerde interviews gebruikt: één voor de directie of het management en één voor het personeel. In deze interviews is er enerzijds gepeild naar ervaringen, meerwaarden en knelpunten, aanpassingen aan een interculturele bewonersgroep en anderzijds wordt gevraagd naar verwachtingen over en voorbereidingen op de toekomst om de vormingsnoden in kaart te brengen. Ten slotte peilt men naar welk vormingsaanbod de voorkeur geniet en wat men denkt dat het meest impact zal hebben.

Op basis van de resultaten van deze bevraging zijn hypothesen en vormingsdoelen geëxpliciteerd. Deze worden via focusgroepen getoetst bij de doelgroep van allochtone senioren met verschillende etno-culturele achtergrond enerzijds en sleutelfiguren uit de minderhedensector anderzijds.

In de volgende onderzoeksfase dient de verzamelde informatie als uitgangspunt bij het uitwerken van een vormingsprogramma. VOCA en de vormingsdienst van de VVSG hebben zich geëngageerd om het vormingsprogramma vorm te geven en uit te werken. Zij hebben uitgebreide expertise op het vlak van methodieken en trainingen in de welzijnszorg.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Centre for Sociological Research
Nursing and Health Care Management Teaching Methodology and Practicals

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.