ITEM METADATA RECORD
Title: De dynamiek van sectorconvenants
Authors: Vermaut, Hannah
De Rick, Katleen
Issue Date: 2009
Conference: Dag van de Sociologie location:Amsterdam date:11 June 2009
Abstract: Sinds 2002 sluit de Vlaamse regering convenants af met de sectoren. Daarin worden afspraken gemaakt over actuele thema’s, zoals een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van een strategisch competentiebeleid binnen sectoren, het bevorderen van het levenslang leren en het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt.
In het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma van de Vlaamse regering werd een kwalitatief onderzoek opgezet waarin op zoek werd gegaan naar de dynamiek die sectorconvenants teweegbrengen in de sectoren. In de eerste plaats werden focusgroepen georganiseerd met de personen die door de sectoren aangesteld zijn om de afspraken uit de convenants uit te voeren (de sectorconsulenten). Vervolgens werden bijkomende data verzameld aan de hand van de case study-methode. Vijf sectoren werden daarbij als case onderzocht. Binnen elke case werden diepte-interviews georganiseerd met minstens vijf sleutelfiguren uit de sector (sociale partners, sectorconsulenten, partners waarmee de sectoren samenwerken).
Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad een hele dynamiek ontstaat door het werken met een convenant. In onze paper schetsen we ten eerste een beeld van die dynamiek, waarbij we vertrekken van het niveau van de sectorconsulenten. In de praktijk blijkt dat er rond de verschillende thema’s uit de convenants (levenslang leren, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, diversiteit, …) acties worden opgezet. Onder invloed van de convenants zijn die acties niet alleen gegroeid in aantal en omvang, maar zijn ze ook kwalitatief sterker geworden. Bovendien is uit het onderzoek een dynamiek van samenwerking naar boven gekomen: sectoren werken onder invloed van de convenants samen met allerhande partners uit het onderwijsveld (scholen, onderwijskoepels, …) en met partners die binnen de arbeidsmarkt actief zijn (VDAB, RESOC’s, …). Ook de samenwerkingsverbanden breiden uit en worden kwalitatief sterker door het werken met een convenant. Ten tweede reiken we in onze paper verklaringen aan voor de bestaande dynamiek: we geven weer welke factoren die dynamiek in de praktijk bevorderen en welke factoren die dynamiek belemmeren.
De Rick K. & Vermaut H. (2008). De dynamische kracht van sectorconvenants. HIVA: Leuven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.