ITEM METADATA RECORD
Title: Het CLB-decreet: tussen wens en realisatie
Authors: Vermaut, Hannah
De Rick, Katleen
Depreeuw, Eric
Issue Date: 2009
Conference: Dag van de Sociologie location:Amsterdam date:11 June 2009
Abstract: In september 2000 vond een belangrijke verschuiving plaats in het Vlaamse onderwijslandschap: uit de fusie van de psycho-medische-sociale centra (PMS) en de centra voor Medisch Schooltoezicht (MST) ontstonden de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Aan de basis hiervan lag het CLB-decreet uit 1998. Dit decreet betekende een beduidende verandering in de taakinvulling en de werkingsprincipes van de CLB’s. Een aantal jaar na de inwerkingtreding van het CLB-decreet gaf de Vlaamse overheid (Departement Onderwijs en Vorming) de opdracht om de implementatie van het decreet wetenschappelijk te evalueren. Een onderzoek werd opgezet waarin werd nagegaan in welke mate het decreet in de praktijk als wenselijk wordt beschouwd en in welke mate het gerealiseerd wordt. Bovendien werd op zoek gegaan naar factoren die een verklaring kunnen bieden voor een aantal knelpunten in de CLB-werking.
Een grootschalige schriftelijke survey werd uitgevoerd waaraan CLB-medewerkers en medewerkers van scholen deelnamen. Vervolgens werden bijkomende gegevens verzameld aan de hand van verschillende focusgroepen, met CLB-medewerkers, medewerkers van scholen, actoren uit de welzijns- en gezondheidszorg, ouders, leerlingen en mensen uit de kansengroepen (kansarmen en allochtonen).
Uit het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat de verschillende aspecten die het CLB-decreet oplegt aan de CLB’s in grote mate wenselijk worden geacht. Verschillende aspecten van het decreet blijken ook in grote mate gerealiseerd te worden, maar toch zijn er aan de uitvoering van een aantal aspecten van het decreet knelpunten verbonden. In onze paper gaan we kort in op de knelpunten om vervolgens de verschillende verklaringsgronden voor deze knelpunten uit te diepen. Een eerste groep verklaringen is inherent aan het decreet. Een tweede groep verklaringen houdt verband met de interne werking van de CLB’s. Een derde groep verklaringen situeert zich in de samenwerking tussen CLB’s en scholen. Een vierde groep verklaringen ten slotte heeft te maken met de ruimere context waarin een CLB werkt, meer bepaald op het raakvlak tussen de onderwijswereld en de welzijns- en gezondheidssectoren.
Vermaut H., Leens R., De Rick K. & Depreeuw E. (2008). Het CLB-decreet: tussen wens en realisatie. Evaluatie acht jaar na de invoering van het CLB-decreet. Leuven: HIVA.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.