ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de biologie van autismespectrumstoornissen
Authors: Steyaert, Jean # ×
Issue Date: 23-Mar-2007
Host Document: Autsiders in perspectief: nieuwe inzichten
Conference: Autsiders in perspectief date:23-03-2007
Abstract: Onderzoek naar de biologie van autismespectrumstoornissen:

Jean Steyaert

De vraag of biologische factoren wel of niet een rol spelen in het ontstaan van autismespectrumstoornissen (ASS) is voor de meeste deskundigen geschiedenis. Veel minder duidelijk is echter om welke factoren het gaat, hoe ze opereren, hoe ze interageren met omgevingsfactoren, of hoe determistisch ze zijn. Tweelingen- en familieonderzoek in families met verschillende personen met autisme hebben het gewicht onderstreept van genetica. Twintig jaar moeizaam zoeken naar “de genen voor autisme” hebben nog niet veel opgeleverd, al lijken we in een stroomversnelling te zitten. Het wordt echter steeds duidelijker dat we op een zeer gelaagde wijze moeten kijken naar de neurobiologie van autisme: voorbeschikkende maar meestal niet deterministische genen, verstoorde moleculaire biologie – waarop biologische milieufactoren al dan niet een invloed hebben-, de rol van mannelijke hormonen, verstoorde ontwikkeling van de microarchitectuur van het jonge brein, verstoorde neurofysiologie, verstoorde neuropsychologische ontwikkeling –met een mogelijke interactie met sociale milieufactoren-, en tenslotte op gedragsvlak de specifieke auti-symptomen met eventueel co-morbiditeit en/of secundaire psychopathologie. Nieuwe ontdekkingen in de neuro-wetenschappen die snel betrokken werden op het onderzoek bij autisme, zoals de ontdekking van spiegelneuronen in het brein, hebben het onderzoeksveld nog complexer gemaakt. Hetzelfde geldt voor recente epidemiologische vaststellingen over het gedragsfenotype van ASS: blijkt dat de symptomatologie van elk van de drie kerndomeinen geen dichotome distributie kent in de populatie, maar als een continuum overgaat van ASS in de normale variatie. In elk van de genoemde wetenschapsdomeinen, of -laagjes zijn er een aantal bevindingen, en nog heel veel vragen. Het geheel leidt tot een complexe driedimensionale puzzel met veel ontbrekende stukken. Hieruit worden regelmatig speculatieve en allesverklarende hypothesen gedistileerd,, waarvan slechts een paar voldoende gefundeerd zijn om het tot een echte wetenschappelijke theorie te brengen. In de lezing zal aan de hand van illustratieve onderzoeksgegevens getracht worden een denkraam te bieden waarin verschillende wetenschappelijke bevindingen verankerd kunnen worden.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.