ITEM METADATA RECORD
Title: Modeling Electricity Generation Systems: Development and Application of Electricity Generation Optimization and Simulation Models, with Particular Focus on CO2 Emissions (Modellering van elektriciteitsproductiesystemen: Ontwikkeling en toepassing van optimalisatie en simulatie modellen met betrekking tot elektriciteitsproductie, met specifieke aandacht voor CO2 emissie)
Other Titles: Modeling Electricity Generation Systems: Development and Application of Electricity Generation Optimization and Simulation Models, with Particular Focus on CO2 Emissions
Authors: Delarue, Erik
Issue Date: 25-Aug-2009
Abstract: Een evoluerend energielandschap (gekenmerkt door duurzaamheid, betrouwba arheid en efficiëntie) brengt tal van onderzoeksvragen en probleemstelli ngen met zich mee. Door de specifieke kenmerken van elektriciteit zijn g eschikte modellen vereist om hier een antwoord op te bieden. Enkele voor beelden zijn de optimalisatie van de dagelijkse operationele werking van een elektriciteitsproductiesysteem, het optimaliseren van investeringen en reflectie op en evaluatie van bepaalde beleidsmaatregelen omtrent en ergie. Aangezien verschillende doelstellingen verschillende modellen ver eisen, is het duidelijk dat niet één enkel model voor alle doeleind en geschikt is. Om inzicht in bestaande modellen en modelstructuren te v erwerven, is een classificatie aan de hand van verschillende parameters voorgesteld. Verscheidene modelstructuren zijn kort geïllustreerd en gec ategoriseerd. De nadruk wordt vervolgens gelegd op modellen die de opera tionele werking van elektriciteitsproductiesystemen simuleren. Een nieuw model is ontwikkeld (verbetering t.o.v. het bestaande model E-Simulate) , gebruik makend van gemengd geheeltallig lineair programmeren. Dit mode l biedt een bewezen optimale oplossing, kan het gebruik van pompcentrale s en reservebeperkingen in één enkele optimalisatie incorporeren en maakt een integratie van een elektrisch hoogspanningsnetwerk mogelijk. Verder zijn verscheidene uitbreidingen van dit model ontwikkeld voor spe cifieke toepassingen omtrent het gebruik van voorspellingen (bv. vraag n aar elektriciteit, windenergie en elektriciteitsprijzen). In het tweede deel van dit werk ligt de nadruk op de uitstoot van CO2. D e invloed van het emissiehandelssysteem opgezet door de Europese Unie (h et zogenaamde ‘European Union Emission Trading Scheme’, ofwel ‘EU ETS’) op de uitstoot van CO2 (als gevolg van elektriciteitsproductie) is bestu deerd aan de hand van een simulatiemodel. CO2 reductie is mogelijk door het omschakelen van een koolstofrijke brandstof (bv. steenkool) naar een koolstofarmere brandstof (bv. aardgas) bij de productie van elektricite it. Dit werk verstrekt fundamenteel inzicht in de complexe interactie tu ssen de verschillende parameters die deze CO2 emissiereductie beïnvloede n. Deze parameters zijn geïdentificeerd als zijnde de prijs van CO2 cert ificaten, de verhouding van de prijs van aardgas tot deze van steenkool en de vraag naar elektriciteit. Dit werk toont verder aan dat de aanwezi gheid van een prijs voor CO2 tijdens de eerste handelperiode (2005-2007) van het EU ETS reeds tot een zekere hoeveelheid CO2 reductie heeft gele id.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Applied Mechanics and Energy Conversion Section
KU Leuven Energy Institute

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_Delarue.pdf Published 4940KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.