ITEM METADATA RECORD
Title: The Backup of Wind Power: Analysis of the Parameters Influencing the Wind Power Integration in Electricity Generation Systems (De backup van windenergie: analyse van de invloedsparameters voor de integratie van windenergie in elektriciteitsopwekkingsystemen)
Other Titles: The Backup of Wind Power: Analysis of the Parameters Influencing the Wind Power Integration in Electricity Generation Systems
Authors: Luickx, Patrick; M9815628;
Issue Date: 28-Aug-2009
Abstract: Het onderzoek in deze thesis, waarbij de impact van windenergie op elekt riciteitsopwekkingsystemen wordt bestudeerd, heeft een gemeenschappelijk doel, namelijk het bestaan bewijzen van de interactie tussen windenergi e en systemen en het analyseren van deze interactie. Windturbines, net a ls elke andere eenheid voor elektriciteitsopwekking, kan niet enkel op z ichzelf bekeken worden. Voor een correcte interpretatie van de uitbating van systemen met windenergie, moet de dynamische context begrepen worde n. Het onderzoek naar windenergie in elektriciteitsopwekkingsystemen wordt gevoerd volgens drie criteria, namelijk operationele kost, betrouwbaarhe id van het systeem en broeikasgasemissie reductie. Verscheidene cruciale parameters die de impact van wind op deze drie criteria beïnvloeden, zo als windsnelheid- en vraagprofielen, systeemontwerp, brandstofprijzen en het totaal geïnstalleerd vermogen aan windturbines, worden beschouwd. D e wederzijdse invloed van windenergie en het elektriciteitsopwekkingsyst eem kan binnen lange en korte termijn gezien worden. Het intermitterende karakter van wind, dat wordt opgebouwd uit variabiliteit en relatieve o nvoorspelbaarheid is gerelateerd aan deze opsplitsing in respectievelijk lange en korte termijn. Zowel variabiliteit als onvoorspelbaarheid geef t aanleiding tot een noodzaak voor backup van windenergie. De innovatieve aspecten van het onderzoek in deze thesis zijn drieledig. Ten eerste biedt het een algemeen kader voor windenergie en elektricite itsopwekkingsystemen, gebaseerd op literatuuronderzoek en analyses over windsnelheid, windenergie en systeemaspecten. Het doel hiervan is een go ede achtergrond te verschaffen voor de studie van windenergie. In de twe ede plaats levert de thesis nieuwe invalshoeken en methodes voor het ond erzoek van windenergie, zoals de impact van onevenwichtskosten van vier verschillende Europese tariefontwerpen, het gebruik van energieopslag, h et aanhouden van reserves, de invloed van de systeemsamenstelling op de integratie van windturbines en het bepalen van de bijdrage van windturbi nes tot het systeemvermogen. De methodes zijn uitgebouwd om eenvoudig br uikbaar te zijn voor verder onderzoek. Tenslotte verschaft deze thesis n ieuwe inzichten door het toepassen van vermelde methodes op praktische g evallen. Deze inzichten zorgen voor een beter begrip van de vele aspecte n die meespelen bij de interactie tussen windenergie en elektriciteitsop wekkingsystemen, van de voornaamste parameters die hierbij in rekening m oeten gebracht worden en van de kritische kwesties die kunnen ontstaan.
ISBN: 978-94-6018-106-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Center of Energy, Transport and Environment, Leuven
Department of Economics, Leuven - miscellaneous
Applied Mechanics and Energy Conversion Section
KU Leuven Energy Institute

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Patrick Luickx_ PhD.pdf Published 4700KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.