ITEM METADATA RECORD
Title: Power Processing Circuits for Vibration-Based Energy Harvesters (Vermogenbeheercircuits voor trillingsgebaseerde energy harvesters)
Other Titles: Power Processing Circuits for Vibration-Based Energy Harvesters
Authors: D'hulst, Reinhilde; M9924250
Issue Date: 24-Aug-2009
Abstract: Sinds een aantal jaar groeit de interesse voor kleine draadloze elektron ische toestellen. De performantie en functionaliteit van micro- en nanosysteme n stijgt gestaag terwijl de grootte en de kost van CMOS elektronica vermin derd worden. Ontwikkelingen in het ontwerp van laagvermogenelektronica hebben de vermogenvereiste van kleine draadloze systemen verkleind tot een tien - tot honderdtal microwatt. Deze lage vermogensbehoefte opent perspectieven om de systemen te voeden met energie die aanwezig is in de omgeving, en daa rbij de nood aan batterijen te elimineren. ‘Energy harvestersÂ’ zijn systemen die omgevingsenergie omzetten tot nuttige elektrische energie. Deze thesis b eschouwt energy harvesters die omgevingstrillingen omzetten. De uitgangsspanning en -stroom van een trillingsgebaseerde energy harves ter is niet rechtstreeks bruikbaar om een een elektronische belasting te voeden , een circuit voor vermogenverwerking is dus nodig. Bovendien hebben de bescho uwde harvestersystemen de eigenschap dat hun opgewekt vermogen afhangt van de elektronische last waaraan ze verbonden zijn. Verschillende belastingstypes worden besproken, en hun werking en perfor mantie betreffende het uitgangsvermogen van harvesters wordt geëvalueerd, zowel analytisch als experimenteel. Vervolgens wordt de invloed van de praktis che implementatie op de efficientie van de verschillende circuits besproken. Er wordt aangetoond dat voor het ontwerp van een optimaal harvestersysteem de combinatie van zowel de capaciteit van het vermogenbeheercircuit om h et maximale uitgangsvermogen uit de harvester te verkrijgen, als de efficië ntie van het circuit optimaal moet zijn.
ISBN: 978-94-6018-105-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures

Files in This Item:
File Status SizeFormat
main_phd.pdf Published 19460KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.