ITEM METADATA RECORD
Title: Concrete Transition Issues Towards a Fully-Fledged Use of Hydrogen as an Energy Carrier (De concrete transitieproblematiek naar het volwaardig gebruik van waterstof als energiedrager toe)
Other Titles: Concrete Transition Issues Towards a Fully-Fledged Use of Hydrogen as an Energy Carrier
Authors: Haeseldonckx, Dries
Issue Date: 28-Aug-2009
Abstract: Het doel van dit werk is de ontwikkeling van een realistische en doenbar e roadmap naar een mogelijke waterstofeconomie toe, waarbij de concrete transitieproblematiek bekeken wordt en oplossingen worden aangereikt. Di t omvat de uitbouw van een nieuwe waterstofinfrastructuur en het in reke ning brengen van de volledige waterstofketen met inbegrip van productie, transport, opslag, distributie en eindgebruik. De vooropgestelde methodologie steunt grotendeels op het bijmengen van w aterstof in aardgasleidingen. De commerciële doorbraak en beschikbaarhei d van brandstofcellen is dan niet langer een vereiste en de impasse tuss en het gebrek aan infrastructuur en het gebrek aan een vraag naar waters tof wordt opgelost. Naast een kwalitatieve, maar goed onderbouwde benadering, wordt vervolge ns een model ontworpen dat de ontwikkeling van een dergelijke, prille wa terstof-infrastructuur kwantificeert en optimaliseert. Het model laat to e nieuwe, belangrijke inzichten te verwerven die van groot belang zijn v oor de uitbouw van een waterstofeconomie.In een laatste deel wordt de mo gelijke interactie tussen een nieuw te ontwikkelen waterstofinfrastructu ur en een reeds bestaande elektriciteitsinfrastructuur onderzocht. Hierb ij wordt vooral aandacht besteed aan de co-productie van waterstof en el ektriciteit in steenkoolvergassingscentrales.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Mechanical Engineering - miscellaneous
Applied Mechanics and Energy Conversion Section
KU Leuven Energy Institute
Mechanical Engineering Technology TC, Campus Group T Leuven
Technologiecluster Werktuigkundige Industriƫle Ingenieurstechnieken

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_Haeseldonckx.pdf Published 2799KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.