ITEM METADATA RECORD
Title: Een dynamische test voor cognitieve vaardigheden van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in Vlaanderen
Authors: Vande Gaer, Eva ×
Verschueren, Karine
Buyse, Evelien
Germeijs, Veerle
Magez, Walter #
Issue Date: Dec-2009
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:86 issue:6 pages:459-473
Abstract: In een steekproef van 462 leerlingen uit de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) werden de psychometrische eigenschappen van de Covaar-II, een cognitieve-vaardighedentest, geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurde zowel voor de oorspronkelijke versie met uitgebreide oefenfase als voor een versie met beperkte oefenfase. Het gebruik van een oefenfase is kenmerkend voor de “Dynamische Test” beweging, waar de Covaar-II bij aanleunt. De uitgebreidheid van de oefenfase bleek geen effect te hebben op de Covaar-II scores. Ook betrouwbaarheid en validiteit waren in beide afnamecondities vergelijkbaar en tevens goed. Beide versies van de test kunnen bij deze doelgroep dus worden afgenomen en de keuze zal afhangen van andere dan psychometrische overwegingen.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Methodology of Educational Sciences
School Psychology and Development in Context
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science